Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg

2. De humanitaire situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP))

Het debat heeft op 13 juni 2017 plaatsgevonden (punt 11 van de notulen van 13.6.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli en João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 15.6.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid