Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg

2. Humanitárna situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Humanitárna situácia v Jemene (2017/2727(RSP))

Rozprava sa konala 13. júna 2017 (bod 11 zápisnice zo dňa 13.6.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a João Pimenta Lopes, v mene skupiny GUE/NGL, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 15.6.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia