Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg

2. Den humanitära situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))

Debatten hade hållits den 13 juni 2017 (punkt 11 i protokollet av den 13.6.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli och João Pimenta Lopes, för GUE/NGL-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Sandra Kalniete, för PPE-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 15.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy