Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000047/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Συζήτηση :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

3. Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2017) που κατέθεσαν οι Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D και οι Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek και Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Οι Patrizia Toia και Françoise Grossetête αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martina Werner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Massimiliano Salini, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Herbert Reul, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Ελευθέριος Συναδινός και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου