Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург

4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 14.6.2017 г.)


4.1. Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан

Предложения за резолюция B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 и B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz и Željana Zovko представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai и Ivo Vajgl.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Maria Grapini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly и Ana Gomes.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 15.6.2017 г г.


4.2. Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание

Предложения за резолюция B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 и B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică и Amjad Bashir, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot и Marijana Petir.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 15.6.2017 г г.


4.3. Положението с правата на човека в Индонезия

Предложения за резолюция B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 и B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat и Jeroen Lenaers представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Csaba Sógor и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot и Stanislav Polčák.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 15.6.2017 г г.

(Заседанието, прекъснато в 11.40 ч., беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Правна информация - Политика за поверителност