Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2017)


4.1. Η υπόθεση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 και B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Οι Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz και Željana Zovko παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai και Ivo Vajgl.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Maria Grapini, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017.


4.2. Πακιστάν, και ιδίως η κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η θανατική ποινή

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 και B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Οι Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică και Amjad Bashir, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot και Marijana Petir.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017.


4.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 και B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Οι Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat και Jeroen Lenaers παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Csaba Sógor και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου