Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2722(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0414/2017

Συζήτηση :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0267

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

7.2. Η υπόθεση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 και B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0414/2017

(αντικαθιστά τις B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 και B8-0420/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev και Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0267)

Παρεμβάσεις

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda για να προτείνει αναβολή της ψηφοφορίας, ο Charles Tannock υπέρ του αιτήματος, και ο Pavel Telička κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (272 υπέρ, 315 κατά, 27 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η Heidi Hautala προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου