Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2722(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0414/2017

Debatten :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Stemmingen :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0267

Notulen
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg

7.2. De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 en B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0414/2017

(ter vervanging van B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 en B8-0420/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev en Julia Pitera, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0267)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda die verzoekt de stemming uit te stellen, Charles Tannock die zich uitspreekt voor het verzoek, en Pavel Telička die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (272 voor, 315 tegen, 27 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Heidi Hautala, die een mondeling amendement op paragraaf 8 indiende, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid