Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2724(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0424/2017

Rozpravy :

PV 15/06/2017 - 4.3
CRE 15/06/2017 - 4.3

Hlasovanie :

PV 15/06/2017 - 7.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0269

Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg

7.4. Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0424/2017

(nahrádzajúci B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev a Julia Pitera, v mene skupiny PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a David Martin, v mene skupiny S&D

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić a Monica Macovei, v mene skupiny ECR

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0269)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia