Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0407/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0273

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

7.8. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2017/2727(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2017).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 15 Ιουνίου 2017 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 και B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0407/2017

(αντικαθιστά τις B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 και B8-0413/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete και David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Arne Gericke και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0273)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου