Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

7. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0266)


7.2. Η υπόθεση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 και B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0414/2017

(αντικαθιστά τις B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 και B8-0420/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev και Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0267)

Παρεμβάσεις

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda για να προτείνει αναβολή της ψηφοφορίας, ο Charles Tannock υπέρ του αιτήματος, και ο Pavel Telička κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (272 υπέρ, 315 κατά, 27 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η Heidi Hautala προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8, η οποία κρατείται.


7.3. Πακιστάν, και ιδίως η κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η θανατική ποινή (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 και B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0419/2017

(αντικαθιστά τις B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 και B8-0429/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere και Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0268)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0427/2017 καταπίπτει.)


7.4. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 και B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0424/2017

(αντικαθιστά τις B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 και B8-0431/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev και Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου, Helmut Scholz και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0269)


7.5. Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων [2016/2064(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0270)


7.6. Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία [2017/2003(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (την οποία κατέθεσε η Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0271)


7.7. Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά [2016/2276(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συνεισηγητές: Henna Virkkunen και Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (την οποία κατέθεσε η Ομάδα ECR)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0272)


7.8. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2017/2727(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2017).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 15 Ιουνίου 2017 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 και B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0407/2017

(αντικαθιστά τις B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 και B8-0413/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete και David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Arne Gericke και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0273)


7.9. Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0405/2017 και B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0405/2017

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0274)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0406/2017 καταπίπτει.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου