Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. juuni 2017 - Strasbourg

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2021(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0266)


7.2. Aserbaidžaani ajakirjaniku Afgan Mukhtarli juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ja B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0414/2017

(asendades B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ja B8-0420/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev ja Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0267)

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda, kes tegi ettepaneku hääletus edasi lükata, Charles Tannock ettepaneku poolt ja Pavel Telička ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (272 poolt, 315 vastu, erapooletuid 27).

Heidi Hautala esitas punkti 8 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.3. Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 ja B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0419/2017

(asendades B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 ja B8-0429/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0268)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0427/2017 muutus kehtetuks.)


7.4. Inimõiguste olukord Indoneesias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ja B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0424/2017

(asendades B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ja B8-0431/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev ja Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja David Martin fraktsiooni S&D nimel

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0269)


7.5. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine (hääletus)

Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta [2016/2064(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0270)


7.6. Euroopa jagamismajanduse tegevuskava (hääletus)

Raport Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta [2017/2003(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0271)


7.7. Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (hääletus)

Raport veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta [2016/2276(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen ja Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon ECR)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0272)


7.8. Humanitaarolukord Jeemenis (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Humanitaarolukord Jeemenis (2017/2727(RSP))

Arutelu toimus teisipäeval, 13. juunil 2017 (13.6.2017 protokollipunkt 11).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 15. juunil 2017 (15.6.2017 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ja B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0407/2017

(asendades B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ja B8-0413/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete ja David McAllister fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Arne Gericke ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0273)


7.9. Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0405/2017 ja B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0405/2017

Vastu võetud (P8_TA(2017)0274)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0406/2017 muutus kehtetuks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika