Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej [2017/2021(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0266)


7.2. Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0414/2017

(nahrádzajúci B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev a Julia Pitera, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Lola Sánchez Caldentey, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0267)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda, aby navrhol odloženie hlasovania , Charles Tannock za žiadosť, a Pavel Telička proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 272, proti: 315, zdržali sa hlasovania: 27).

Heidi Hautala podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 8, ktorý bol prijatý.


7.3. Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 a B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0419/2017

(nahrádzajúci B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 a B8-0429/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Julia Pitera, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0268)

(Návrh uznesenia B8-0427/2017 sa stal bezpredmetným.)


7.4. Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0424/2017

(nahrádzajúci B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev a Julia Pitera, v mene skupiny PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a David Martin, v mene skupiny S&D

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić a Monica Macovei, v mene skupiny ECR

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0269)


7.5. Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (hlasovanie)

Správa o vykonávaní Európskeho fondu pre strategické investície [2016/2064(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0270)


7.6. Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (hlasovanie)

Správa o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo [2017/2003(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (déposée par le groupe ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0271)


7.7. Online platformy a jednotný digitálny trh (hlasovanie)

Správa o online platformách a jednotnom digitálnom trhu [2016/2276(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Henna Virkkunen a Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ECR)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0272)


7.8. Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Humanitárna situácia v Jemene (2017/2727(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v utorok 13. júna 2017 (bod 11 zápisnice zo dňa 13.6.2017).

Návrhy uznesenia boli oznámené 15. júna 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 15.6.2017).

Návrhy uznesenia B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0407/2017

(nahrádzajúci B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete a David McAllister, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0273)


7.9. Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0405/2017 a B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-0405/2017

Prijatý (P8_TA(2017)0274)

(Návrh uznesenia B8-0406/2017 sa stal bezpredmetným.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia