Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург

11. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

11.1. Отбелязване през 2017 г. на Международния ден на семейството: насърчаване на ролята на родителите за гарантирането на добро образование за техните деца

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000030/2017/rév.1), от Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg и Joëlle Bergeron, от името на групата EFDD, към Комисията: Отбелязване през 2017 г. на Международния ден на семейството: насърчаване на ролята на родителите за гарантирането на добро образование за техните деца (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch разви въпроса и отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Anna Záborská и Mireille D'Ornano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini и Tibor Szanyi.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Платформите за споделяне на видеоматериали и редакционната отговорност

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000035/2017), от Curzio Maltese и Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Платформите за споделяне на видеоматериали и редакционната отговорност (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Maria Grapini и Stanislav Polčák.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност