Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург

12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 08/06/2017 г.)

комисия AFCO

- Прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (2017/2089(INI))
(подпомагаща: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

комисия AGRI

- Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (2017/2088(INI))
(подпомагаща: ENVI)

комисия DEVE

- Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (2017/2083(INI))
(подпомагаща: AFET, INTA)

комисия ENVI

- Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) (2017/2087(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия FEMM

- Жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата (2017/2086(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET)

комисия ITRE

- Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(подпомагаща: ENVI, TRAN, REGI)

комисия TRAN

- В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(подпомагаща: LIBE, IMCO (асоциирана комисия))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 08/06/2017 г.)

комисия TRAN

- В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(подпомагаща: LIBE, IMCO (асоциирана комисия))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: ENVI, ITRE, JURI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

комисия CONT

- Създаване на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: CONT, REGI

комисия DEVE

- Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници [преработен текст] (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

Правна информация - Политика за поверителност