Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Ιουνίου 2017)

επιτροπή AFCO

- Η εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (2017/2089(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

επιτροπή AGRI

- Εφαρμογή των εργαλείων της ΚΓΠ υπέρ των νέων γεωργών στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (2017/2088(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

επιτροπή DEVE

- Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, INTA)

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) (2017/2087(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή FEMM

- Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη (2017/2086(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET)

επιτροπή ITRE

- Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, TRAN, REGI)

επιτροπή TRAN

- Διάσωση ζωών: Ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE, IMCO (συνδεδεμένη επιτροπή))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Ιουνίου 2017)

επιτροπή TRAN

- Διάσωση ζωών: Ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE, IMCO (συνδεδεμένη επιτροπή))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, JURI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

επιτροπή CONT

- Συγκρότηση κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: CONT, REGI

επιτροπή DEVE

- Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου