Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg

12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 juni 2017)

Commissie AFCO

- De tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (2017/2089(INI))
(advies: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

Commissie AGRI

- Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (2017/2088(INI))
(advies: ENVI)

Commissie DEVE

- De EU-Afrika-strategie: een stimulans voor ontwikkeling (2017/2083(INI))
(advies: AFET, INTA)

Commissie ENVI

- Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) (2017/2087(INI))
(advies: ITRE)

Commissie FEMM

- Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (2017/2086(INI))
(advies: DEVE, AFET)

Commissie ITRE

- Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(advies: ENVI, TRAN, REGI)

Commissie TRAN

- Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(advies: LIBE, IMCO (medeverantwoordelijke commissie))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 juni 2017)

Commissie TRAN

- Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(advies: LIBE, IMCO (medeverantwoordelijke commissie))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI

- Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: ENVI, ITRE, JURI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Commissie CONT

- Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: CONT, REGI

Commissie DEVE

- Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (artikel 104 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid