Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg

12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. júna 2017)

výbor AFCO

- Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (2017/2089(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

výbor AGRI

- Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (2017/2088(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor DEVE

- Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (2017/2083(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (2017/2087(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor FEMM

- Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (2017/2086(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET)

výbor ITRE

- Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(stanovisko: ENVI, TRAN, REGI)

výbor TRAN

- Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(stanovisko: LIBE, IMCO) (pridružený výbor))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. júna 2017)

výbor TRAN

- Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (COM(2016)0787 - - 2017/2085(INI))
(stanovisko: LIBE, IMCO) (pridružený výbor)

Zmena v pridelení výborom

výbor JURI

- Zmena smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: ENVI, ITRE, JURI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor CONT

- Zriadenie spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: CONT, REGI

výbor DEVE

- Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI(článok 104 rokovacieho poriadku)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia