Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg

13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

BUDG, ITRE, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over gevallen van niet-betaling van wegentol in de Unie (Voor de EER relevante tekst) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ITRE, LIBE, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

AFET, BUDG, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ITRE, ECON

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de bestrijding van online haat zaaien en extremisme (B8-0299/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over sensibilisering ten aanzien van coeliakie (B8-0378/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over etikettering van rijst waarop de oorsprong wordt aangegeven (B8-0379/2017)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het gebruik van miscanthus voor de productie van biobrandstoffen (B8-0380/2017)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid