Zoznam 
Zápisnica
PDF 522kWORD 34k
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej 

Správa: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanie+

 2. Prípad Afgana Muchtarliho a situácia médií v Azerbajdžane 

Návrhy uznesení: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0414/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
ods.8pôvodný text+ústna zmena
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)+
návrhy uznesení politických skupín
B8-0414/2017ECR
B8-0415/2017Verts/ALE
B8-0416/2017S&D
B8-0417/2017ALDE
B8-0418/2017GUE/NGL
B8-0420/2017PPE
Iné
Heidi Hautala predložila tento ústny PN k odseku 8:
8.žiada, aby sa okamžite uskutočnilo úplné, transparentné, dôveryhodné a nestranné vyšetrenie prípadu azerbajdžanského blogera a aktivistu Mehmana Galandarova, ktorý zomrel 28. apríla 2017 vo väzbe, ktorú na neho uvalili azerbajdžanské orgány;

 3. Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti 

Návrhy uznesení: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0419/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
ods.3§pôvodný textHPČ
1+
2+
3+
ods.8§pôvodný textOH+
ods.9§pôvodný textOH+
od odseku 82ECREH+222, 213, 178
od odôvodnenia H1ECREH+224, 210, 182
odôv. K§pôvodný textOH+
odôv. L§pôvodný textOH+
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)+
návrhy uznesení politických skupín
B8-0419/2017ECR
B8-0421/2017Verts/ALE
B8-0422/2017S&D
B8-0423/2017ALDE
B8-0427/2017GUE/NGL
B8-0429/2017PPE
Žiadosti o oddelené hlasovanie
GUE/NGL:odôvodnenia K, L, odseky 8, 9
Žiadosti o hlasovanie po častiach
GUE/NGL:
ods.3
1.časť:„vyjadruje poľutovanie nad zhoršením dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu v Pakistane, a najmä nad zvýšením počtu mimosúdnych popráv a zastrašovaním a používaním sily proti novinárom, obhajcom ľudských práv, mimovládnym organizáciám a kritikom vlády; pripomína povinnosti pakistanskej vlády zabezpečiť dodržiavanie základných práv;“
2.časť:„víta skutočnosť, že Pakistan prijal akčný plán pre ľudské práva, a žiada, aby sa odrazil v hmatateľnom pokroku v tejto oblasti;“
3.časť:„upozorňuje v tejto súvislosti na to, že EÚ bude aj naďalej mimoriadne znepokojená, ak aktivisti budú naďalej obeťami týchto praktík a ak sa nedosiahne pokrok;“

 4. Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii 

Návrhy uznesení: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0424/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
ods.13§pôvodný textHPČ
1+
2+
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)+
návrhy uznesení politických skupín
B8-0424/2017ECR
B8-0425/2017Verts/ALE
B8-0426/2017S&D
B8-0428/2017ALDE
B8-0430/2017GUE/NGL
B8-0431/2017PPE
Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods.13
1.časť:„víta pozastavenie popráv osôb odsúdených na smrť za obchodovanie s drogami, zatiaľ čo sa čaká na preskúmanie ich prípadu; naliehavo vyzýva indonézsku vládu, aby pokračovala v pozastavení všetkých takýchto popráv a aby opäť preskúmala jednotlivé prípady v súlade s medzinárodnými normami;“
2.časť:„požaduje okamžité obnovenie moratória na trest smrti s výhľadom zrušiť trest smrti;“

 5. Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície 

Správa: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.12ENFHPM-88, 521, 8
od odseku 13EFDDHPM-90, 460, 66
od odseku 44EFDDHPM-90, 450, 80
od odseku 175EFDDHPM-112, 479, 28
ods.22§pôvodný textOH+
od odseku 226EFDDHPM-129, 447, 45
od odseku 487EFDDHPM-125, 443, 46
ods.501Verts/ALE-
od odseku 578EFDDHPM-111, 467, 42
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+477, 105, 35
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD:PN 3, 4, 5, 6, 7, 8
ENF:PN 2
Žiadosti o oddelené hlasovanie
ALDE:ods.22

 6. Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

Správa: Nicola Danti (A8-0195/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Alternatívny návrh uznesenia7ENFHPM-61, 553, 1
od odseku 371výbor EMPL+
od odseku 382výbor EMPLEH-306, 308, 2
3výbor EMPLEH+320, 295, 3
4výbor EMPL-
ods.565výbor ITRE-
od odseku 566výbor ITRE-
hlasovanie: výbor IMCO, uznesenie (text ako celok)HPM+510, 60, 48
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:PN 7

 7. Online platformy a jednotný digitálny trh 

Správa: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Alternatívny návrh uznesenia1ECR-
ods.27§pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.29§pôvodný textHPČ
1+
2+
3+
4+
ods.30§pôvodný textOH+
ods.33§pôvodný textHPČ
1+
2+
3+
ods.35§pôvodný textOH+
ods.36§pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.37§pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.38§pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.39§pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.58§pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.59§pôvodný textHPČ
1+
2+
3+
4+
5+
ods.60§pôvodný textOH+
ods.61§pôvodný textHPČ
1+
2+
3+
ods.67§pôvodný textOH+
ods.68§pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.75§pôvodný textHPČ
1+
2+
odôv. H§pôvodný textOH+
hlasovanie: Výbory ITRE, IMCO, uznesenie (text ako celok)HPM+393, 146, 74
Žiadosti o oddelené hlasovanie
Poslanci:odôvodnenie H, ods. 30, 35, 36, 60, 67
Žiadosti o hlasovanie po častiach
Poslanci:
ods.27
1.časť:Text ako celok okrem slov: „takisto vyzýva členské štáty, aby v prípade potreby rozvíjali nové ochranné mechanizmy, aby sa zaistilo primerané zabezpečenie pre pracovníkov online platforiem;“
2.časť:tieto slová
ods.29
1.časť:Text ako celok okrem slov: „konštatuje, že súčasný úniový režim obmedzenej zodpovednosti sprostredkovateľov je jednou z otázok, na ktoré poukázali niektoré zainteresované strany v prebiehajúcej diskusii o online platformách“, „preto sa domnieva, že režim zodpovednosti by sa mal ďalej objasniť, pretože je kľúčovým pilierom digitálneho hospodárstva EÚ“ a „a pripomína, že platformy, ktoré nezohrávajú neutrálnu úlohu vymedzenú v smernici o elektronickom obchode, nemôžu požadovať výnimku zo zodpovednosti;“
2.časť:„konštatuje, že súčasný úniový režim obmedzenej zodpovednosti sprostredkovateľov je jednou z otázok, na ktoré poukázali niektoré zainteresované strany v prebiehajúcej diskusii o online platformách“
3.časť:„preto sa domnieva, že režim zodpovednosti by sa mal ďalej objasniť, pretože je kľúčovým pilierom digitálneho hospodárstva EÚ“
4.časť:„a pripomína, že platformy, ktoré nezohrávajú neutrálnu úlohu vymedzenú v smernici o elektronickom obchode, nemôžu požadovať výnimku zo zodpovednosti;“
ods.33
1.časť:Text ako celok okrem slov: „víta prebiehajúce práce na smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a zámer Komisie navrhnúť opatrenia zamerané na platformy na zdieľanie videí s cieľom chrániť maloletých a odstraňovať obsah súvisiaci s nenávistným prejavom“ a „konštatuje, že chýbajú odkazy na obsah týkajúci sa podnecovania terorizmu“
2.časť:„víta prebiehajúce práce na smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a zámer Komisie navrhnúť opatrenia zamerané na platformy na zdieľanie videí s cieľom chrániť maloletých a odstraňovať obsah súvisiaci s nenávistným prejavom“
3.časť:„konštatuje, že chýbajú odkazy na obsah týkajúci sa podnecovania k terorizmu“
ods.36
1.časť:Text ako celok okrem slov: „a overila možnosť legislatívneho zásahu“
2.časť:tieto slová
ods.37
1.časť:Text ako celok okrem slov: „regulačných opatrení doplnených“
2.časť:tieto slová
ods.38
1.časť:„víta kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online schválený v roku 2016 a podporovaný Komisiou“
2.časť:„a vyzýva Komisiu, aby vypracovala vhodné a primerané prostriedky, ktoré online platformám umožnia identifikovať a odstraňovať nelegálny tovar a obsah;“
ods.39
1.časť:Text ako celok okrem slov: „pokiaľ ide o vlastníctvo údajov,“
2.časť:tieto slová
ods.58
1.časť:Text ako celok okrem slov: „posúdila, či sú potrebné kritériá a prahové hodnoty, ktorými sa stanovujú podmienky, za ktorých sa online platformy môžu stať predmetom ďalšieho dohľadu nad trhom, a aby“
2.časť:tieto slová
ods.59
1.časť:Text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje, že aj v digitálnom veku sa musia chrániť práva autorov a tvorcov, a pripomína dôležitosť kreatívneho priemyslu pre zamestnanosť a hospodárstvo v EÚ“, „vrátane sprostredkovateľov, ako sú poskytovatelia internetových služieb,“ a „aktívnych“ a „na zabezpečenie vysledovateľnosti“
2.časť:„zdôrazňuje, že aj v digitálnom veku sa musia chrániť práva autorov a tvorcov, a pripomína dôležitosť kreatívneho priemyslu pre zamestnanosť a hospodárstvo v EÚ“
3.časť:„vrátane sprostredkovateľov, ako sú poskytovatelia internetových služieb,“
4.časť:„aktívnych“
5.časť:„na zabezpečenie vysledovateľnosti“
ods.61
1.časť:Text ako celok okrem slov: „a to nielen pre podniky, ale aj pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ktorých je nutné informovať o tom, že existuje nelegálny obchod s falošnými výrobkami“ a „že revízia“
2.časť:„a to nielen pre podniky, ale aj pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ktorých je nutné informovať o tom, že existuje nelegálny obchod s falošnými výrobkami“
3.časť:„že revízia“
ods.68
1.časť:„víta opatrenia Komisie týkajúce sa presadzovaní právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže v digitálnom svete a zdôrazňuje, že je nutné, aby Komisia prijímala včasné rozhodnutia v prípadoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže s ohľadom na rýchle tempo rastu digitálneho sektora“
2.časť:„poznamenáva však, že v niekoľkých ohľadoch sa právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže musia upraviť vzhľadom na digitálny svet, aby zodpovedali svojmu účelu;“
ods.75
1.časť:Text ako celok okrem slov: „stať sa svetovými lídrami v tomto novom celosvetovo konkurenčnom hospodárstve“
2.časť:tieto slová

 8. Humanitárna situácia v Jemene 

Návrhy uznesení: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0407/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
ods.111GUE/NGLHPM-191, 258, 154
od odseku 115Verts/ALEHPM-194, 231, 171
6Verts/ALEHPM-163, 258, 181
od odôvodnenia A2Verts/ALEHPM-162, 238, 202
od odôvodnenia I3Verts/ALEHPM-160, 253, 192
4Verts/ALEHPM-171, 239, 189
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)+
návrhy uznesení politických skupín
B8-0407/2017ECR
B8-0408/2017EFDD
B8-0409/2017ALDE
B8-0410/2017GUE/NGL
B8-0411/2017S&D
B8-0412/2017PPE
B8-0413/2017Verts/ALE
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE:PN 2, 3, 4, 5, 6
GUE/NGL:PN 1
Iné:
Branislav Škripek (skupina ECR) tiež podpísal návrh spoločného uznesenia RC-B8-0407/2017.

 9. Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií 

Návrhy uznesení: B8-0405/2017, B8-0406/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0405/2017 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE)
ods.23GUE/NGL-
6EFDDHPM-38, 470, 68
od odseku 27EFDDHPM-120, 432, 16
od odôvodnenia B1GUE/NGL+
2GUE/NGL-
4EFDDHPM-104, 450, 23
5EFDDHPM-136, 424, 13
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+409, 134, 25
Návrh uznesenia B8-0406/2017 (EFDD)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD:PN 4, 5, 6, ods. 7, záverečné hlasovanie B8-0405/2017
záverečné hlasovanie B8-0406/2017
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia