Показалец 
Протокол
PDF 285kWORD 83k
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Хуманитарното положение в Йемен (внесени предложения за резолюция)
 3.Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан
  
4.2.Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание
  
4.3.Положението с правата на човека в Индонезия
 5.Изявления на председателството
 6.Състав на комисиите
 7.Време за гласуване
  
7.1.Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен (гласуване)
  
7.2.Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (гласуване)
  
7.3.Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (гласуване)
  
7.4.Положението с правата на човека в Индонезия (гласуване)
  
7.5.Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (гласуване)
  
7.6.Европейска програма за икономика на споделянето (гласуване)
  
7.7.Онлайн платформите и цифровият единен пазар (гласуване)
  
7.8.Хуманитарното положение в Йемен (гласуване)
  
7.9.Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  
11.1.Отбелязване през 2017 г. на Международния ден на семейството: насърчаване на ролята на родителите за гарантирането на добро образование за техните деца
  
11.2.Платформите за споделяне на видеоматериали и редакционната отговорност
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Петиции
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Хуманитарното положение в Йемен (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Разискването се състоя на 13 юни 2017 г. (точка 11 от протокола от 13.6.2017 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli и João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Sandra Kalniete, от името на групата PPE, относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 15.6.2017 г г.


3. Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000047/2017), зададен от Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica и Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, и Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek и Massimiliano Salini, от името на групата PPE, към Комисията: Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia и Françoise Grossetête развиха въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Massimiliano Salini, от името на групата PPE, Martina Werner, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Massimiliano Salini, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Herbert Reul, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия г.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 14.6.2017 г.)


4.1. Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан

Предложения за резолюция B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 и B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz и Željana Zovko представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai и Ivo Vajgl.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Maria Grapini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly и Ana Gomes.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 15.6.2017 г г.


4.2. Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание

Предложения за резолюция B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 и B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică и Amjad Bashir, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot и Marijana Petir.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 15.6.2017 г г.


4.3. Положението с правата на човека в Индонезия

Предложения за резолюция B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 и B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat и Jeroen Lenaers представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Csaba Sógor и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot и Stanislav Polčák.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 15.6.2017 г г.

(Заседанието, прекъснато в 11.40 ч., беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


5. Изявления на председателството

Председателят направи изявление относно пожара, който опустоши жилищна сграда в Лондон във вторник срещу сряда през нощта на 14 юни 2017 г.

Парламентът запази едноминутно мълчание в памет на жертвите.

Председателят направи изявление по повод на премахването на таксите за роуминг в Европейския съюз.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Bruno Gollnisch и Christian Ehler (Председателстващата заседанието направи уточнения вследствие на изказването на Bruno Gollnisch).


6. Състав на комисиите

По искане на групата S&D Парламентът утвърди следното назначение:

комисия ECON: Renato Soru на мястото на Luigi Morgano


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен [2017/2021(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0266)


7.2. Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 и B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0414/2017

(за замяна на B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 и B8-0420/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Андрей Ковачев и Julia Pitera, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Ana Gomes, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0267)

Изказвания

Cristian Dan Preda, за да предложи отлагане на гласуването, Charles Tannock за искането, и Pavel Telička против искането.

С електронно гласуване (272 гласа „за“, 315 гласа „против“, 27 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Heidi Hautala внесе устно изменение на параграф 8, което беше прието.


7.3. Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 и B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0419/2017

(за замяна на B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 и B8-0429/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Андрей Ковачев, Inese Vaidere и Julia Pitera, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Jozo Radoš, Илхан Кючюк, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Неджми Али и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0268)

(Предложението за резолюция B8-0427/2017 отпада.)


7.4. Положението с правата на човека в Индонезия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 и B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0424/2017

(за замяна на B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 и B8-0431/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Андрей Ковачев и Julia Pitera, от името на групата PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и David Martin, от името на групата S&D

—   Charles Tannock, Ангел Джамбазки, Ruža Tomašić и Monica Macovei, от името на групата ECR

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Илхан Кючюк, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0269)


7.5. Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (гласуване)

Доклад относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции [2016/2064(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0270)


7.6. Европейска програма за икономика на споделянето (гласуване)

Доклад относно Европейска програма за икономика на споделянето [2017/2003(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0271)


7.7. Онлайн платформите и цифровият единен пазар (гласуване)

Доклад относно онлайн платформите и цифровият единен пазар [2016/2276(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Henna Virkkunen и Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ECR)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0272)


7.8. Хуманитарното положение в Йемен (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Разискването се състоя на вторник, 13 юни 2017 г. (точка 11 от протокола от 13.6.2017 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 15 юни 2017 г. (точка 4 от протокола от 15.6.2017 г).

Предложения за резолюция B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 и B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0407/2017

(за замяна на B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 и B8-0413/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete и David McAllister, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0273)


7.9. Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0405/2017 и B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0405/2017

Приема се (P8_TA(2017)0274)

(Предложението за резолюция B8-0406/2017 отпада.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад José Manuel Fernandes и Udo Bullmann - A8-0200/2017
Момчил Неков, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins и Anna Záborská

Доклад Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson и Anna Záborská

Доклад Henna Virkkunen и Philippe Juvin - A8-0204/2017
Момчил Неков, Tibor Szanyi и Seán Kelly

Предложение за резолюция относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Предложение за резолюция относно финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská и Branislav Škripek.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.00 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

11.1. Отбелязване през 2017 г. на Международния ден на семейството: насърчаване на ролята на родителите за гарантирането на добро образование за техните деца

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000030/2017/rév.1), от Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg и Joëlle Bergeron, от името на групата EFDD, към Комисията: Отбелязване през 2017 г. на Международния ден на семейството: насърчаване на ролята на родителите за гарантирането на добро образование за техните деца (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch разви въпроса и отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Anna Záborská и Mireille D'Ornano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini и Tibor Szanyi.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Платформите за споделяне на видеоматериали и редакционната отговорност

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000035/2017), от Curzio Maltese и Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Платформите за споделяне на видеоматериали и редакционната отговорност (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Maria Grapini и Stanislav Polčák.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 08/06/2017 г.)

комисия AFCO

- Прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (2017/2089(INI))
(подпомагаща: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

комисия AGRI

- Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (2017/2088(INI))
(подпомагаща: ENVI)

комисия DEVE

- Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (2017/2083(INI))
(подпомагаща: AFET, INTA)

комисия ENVI

- Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) (2017/2087(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия FEMM

- Жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата (2017/2086(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET)

комисия ITRE

- Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(подпомагаща: ENVI, TRAN, REGI)

комисия TRAN

- В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(подпомагаща: LIBE, IMCO (асоциирана комисия))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 08/06/2017 г.)

комисия TRAN

- В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(подпомагаща: LIBE, IMCO (асоциирана комисия))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: ENVI, ITRE, JURI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

комисия CONT

- Създаване на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: CONT, REGI

комисия DEVE

- Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници [преработен текст] (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (член 104 от Правилника за дейността)


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG, ITRE, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) № 1071/2009 и Регламент(ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработент текст) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ITRE, LIBE, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол на N- (1-фенетилпиперидин-4-yl)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил) (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, BUDG, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент(ЕО) № 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ITRE, ECON

2) от членове на Парламента предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно борбата с омразата и екстремизма в интернет (B8-0299/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно повишаването на осведомеността относно глутеновата ентеропатия (целиакия) (B8-0378/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно етикетирането на произхода за ориза (B8-0379/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно употребата на слонска трева (мискантус) за производството на биогорива (B8-0380/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI


14. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

13 юни 2017 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (№ 0405/2017); Flavio Miccono (№ 0406/2017); Flavio Miccono (№ 0407/2017); Desislava Filipova (№ 0408/2017); (*) (№ 0409/2017); (*) (№ 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (№ 0411/2017); Fabiano Filippin (№ 0412/2017); (*) (№ 0413/2017); (*) (№ 0414/2017); Leonardo Raznovich (№ 0415/2017); Irina Buchinger (№ 0416/2017); Jonny Anderson (№ 0417/2017); Emilio Nuzzolese (№ 0418/2017); (*) (№ 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (№ 0420/2017); Giuliano Varisco (№ 0421/2017); (*) (№ 0422/2017); (*) (№ 0423/2017); (*) (№ 0424/2017); Ignacio Hernández (№ 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (№ 0426/2017); (*) (№ 0427/2017); (*) (№ 0428/2017); Harald Bolsinger (№ 0429/2017); Nelson Marin (№ 0430/2017); (*) (№ 0431/2017); Maurizio Parodi (№ 0432/2017); Daniel Knorr (№ 0433/2017); (*) (№ 0434/2017); (*) (№ 0435/2017); (*) (№ 0436/2017); (*) (№ 0437/2017); (*) (№ 0438/2017); (*) (№ 0439/2017); (*) (№ 0440/2017); (*) (№ 0442/2017); (*) (№ 0443/2017); Shane Kennedy (№ 0444/2017); Teresa Maza García (№ 0445/2017); (*) (№ 0446/2017); (*) (№ 0447/2017); (*) (№ 0448/2017); (*) (№ 0449/2017); (*) (№ 0450/2017); Martin Jürgens (№ 0451/2017); Hans Baeyens (№ 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (№ 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (№ 0454/2017); (*) (№ 0455/2017); (*) (№ 0456/2017); (*) (№ 0457/2017); (*) (№ 0458/2017); (*) (№ 0459/2017); Diego Padoan (№ 0460/2017); Marco Bazzoni (№ 0461/2017); (*) (№ 0462/2017); (*) (№ 0463/2017); (*) (№ 0464/2017); (*) (№ 0465/2017); (*) (№ 0466/2017); (*) (№ 0467/2017); (*) (№ 0468/2017); (*) (№ 0469/2017); (*) (№ 0470/2017); Gaspare Inglese (№ 0471/2017); (*) (№ 0472/2017); (*) (№ 0473/2017); (*) (№ 0474/2017); (*) (№ 0475/2017); (*) (№ 0476/2017); (*) (№ 0477/2017); (*) (№ 0478/2017); (*) (№ 0479/2017); (*) (№ 0480/2017); (*) (№ 0481/2017); (*) (№ 0482/2017); (*) (№ 0483/2017); (*) (№ 0484/2017); (*) (№ 0485/2017); (*) (№ 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (№ 0487/2017); (*) (№ 0488/2017); Sergio Ianni (№ 0490/2017); (*) (№ 0491/2017); (*) (№ 0492/2017); (*) (№ 0493/2017); Alessia Margheritini (№ 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (№ 0495/2017); Remo Pulcini (№ 0496/2017); (*) (№ 0497/2017); (*) (№ 0498/2017); (*) (№ 0499/2017); (*) (№ 0500/2017); Jeremy Mesdouze (№ 0501/2017); Marco Bava (№ 0502/2017); Marco Bava (№ 0503/2017); Marco Bava (№ 0504/2017); Marco Bava (№ 0505/2017); Marco Bava (№ 0506/2017); Marco Bava (№ 0507/2017); Marco Bava (№ 0508/2017); Natália Blahová (№ 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (№ 0510/2017).

Петиции № 0441/2017 и 0489/2017 бяха оттеглени от регистъра, тъй като вносителят на тези петиции ги оттегли след като бяха регистрирани.


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 3 юли 2017 г. до 6 юли 2017 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 15.55 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Майдел, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Правна информация - Политика за поверителност