Indeks 
Protokol
PDF 259kWORD 79k
Torsdag den 15. juni 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Den humanitære situation i Yemen (indgivne beslutningsforslag)
 3.Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Sagen om den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli
  4.2.Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen
  4.3.Menneskerettighedssituationen i Indonesien
 5.Erklæringer fra formanden
 6.Udvalgenes sammensætning
 7.Afstemningstid
  7.1.Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet (afstemning)
  7.2.Sagen om den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli (afstemning)
  7.3.Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (afstemning)
  7.4.Menneskerettighedssituationen i Indonesien (afstemning)
  7.5.Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (afstemning)
  7.6.Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi (afstemning)
  7.7.Onlineplatforme og det digitale indre marked (afstemning)
  7.8.Den humanitære situation i Yemen (afstemning)
  7.9.Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Større forespørgsler (forhandling)
  11.1.2017 Afholdelse af den internationale familiedag: fremme af forældres rolle med hensyn til at sikre uddannelser af god kvalitet til deres børn.
  11.2.Videodelingsplatforme og redaktionelt ansvar
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Modtagne dokumenter
 14.Andragender
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Den humanitære situation i Yemen (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 13. juni 2017 (punkt 11 i protokollen af 13.6.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen, om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen, om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli og João Pimenta Lopes, for GUE/NGL-Gruppen, om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen, om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Sandra Kalniete, for PPE-Gruppen, om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 15.6.2017.


3. Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000047/2017) af Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica og Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen og Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek og Massimiliano Salini for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia og Françoise Grossetête begrundede forespørgslen.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Massimiliano Salini for PPE-Gruppen, Martina Werner for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Massimiliano Salini, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Herbert Reul, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 14.6.2017).


4.1. Sagen om den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli

Forslag til beslutning B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 og B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz og Željana Zovko forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai og Ivo Vajgl.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Maria Grapini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly og Ana Gomes.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 15.6.2017.


4.2. Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen

Forslag til beslutning B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 og B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică og Amjad Bashir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot og Marijana Petir.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 15.6.2017.


4.3. Menneskerettighedssituationen i Indonesien

Forslag til beslutning B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 og B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat og Jeroen Lenaers forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Csaba Sógor og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot og Stanislav Polčák.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 15.6.2017.

(Mødet udsat kl. 11.40 og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


5. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring om den brand, som havde hærget en beboelsesejendom i London natten mellem tirsdag og onsdag den 14. juni 2017.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

Formanden afgav en erklæring i anledning af ophævelsen af roaminggebyrer i Den Europæiske Union.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Bruno Gollnisch og Christian Ehler (formanden gav uddybende oplysninger vedrørende Bruno Gollnischs indlæg).


6. Udvalgenes sammensætning

Efter anmodning fra S&D-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

ECON : Renato Soru i stedet for Luigi Morgano


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet [2017/2021(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0266)


7.2. Sagen om den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 og B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0414/2017

(erstatter B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 og B8-0420/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev og Julia Pitera, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ana Gomes, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga og Lola Sánchez Caldentey, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0267)

Indlæg

Cristian Dan Preda for at foreslå udsættelse af afstemningen, Charles Tannock for anmodningen, og Pavel Telička imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (272 for, 315 imod, 27 hverken/eller).

Heidi Hautala havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 8, som var blevet godtaget.


7.3. Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 og B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0419/2017

(erstatter B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 og B8-0429/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere og Julia Pitera, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Neena Gill, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0268)

(Forslag til beslutning B8-0427/2017 bortfaldt).


7.4. Menneskerettighedssituationen i Indonesien (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 og B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0424/2017

(erstatter B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 og B8-0431/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev og Julia Pitera, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og David Martin, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić og Monica Macovei, for ECR-Gruppen

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0269)


7.5. Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer [2016/2064(INI)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0270)


7.6. Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi (afstemning)

Betænkning om en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi [2017/2003(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0271)


7.7. Onlineplatforme og det digitale indre marked (afstemning)

Betænkning om onlineplatforme og det digitale indre marked [2016/2276(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordførere: Henna Virkkunen og Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ECR-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0272)


7.8. Den humanitære situation i Yemen (afstemning)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))

Forhandlingen fandt sted tirsdag den 13. juni 2017 (punkt 11 i protokollen af 13.6.2017).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 15. juni 2017 (punkt 4 i protokollen af 15.6.2017).

Forslag til beslutning B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 og B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0407/2017

(erstatter B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 og B8-0413/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete og David McAllister, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Arne Gericke og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez og Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0273)


7.9. Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0405/2017 og B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0405/2017

Vedtaget (P8_TA(2017)0274)

(Forslag til beslutning B8-0406/2017 bortfaldt).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: José Manuel Fernandes og Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins og Anna Záborská

Betænkning: Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson og Anna Záborská

Betænkning: Henna Virkkunen og Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi og Seán Kelly

Forslag til beslutning om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Forslag til beslutning om finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská og Branislav Škripek.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Større forespørgsler (forhandling)

11.1. 2017 Afholdelse af den internationale familiedag: fremme af forældres rolle med hensyn til at sikre uddannelser af god kvalitet til deres børn.

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000030/2017/rév.1) af Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg og Joëlle Bergeron for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Afholdelse af den internationale familiedag: fremme af forældres rolle med hensyn til at sikre uddannelser af god kvalitet til deres børn (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch begrundede spørgsmålet og besvarede ligeledes et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Anna Záborská og Mireille D'Ornano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini og Tibor Szanyi.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Videodelingsplatforme og redaktionelt ansvar

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000035/2017) af Curzio Maltese og Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Videodelingsplatforme og redaktionelt ansvar (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Maria Grapini og Stanislav Polčák.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. juni 2017)

AFCO

- Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (2017/2089(INI))
(rådg.udv.: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI

- Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (2017/2088(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

DEVE

- EU-Afrika-strategien: en anspore for udvikling (2017/2083(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA)

ENVI

- Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) (2017/2087(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

FEMM

- Kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed (2017/2086(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET)

ITRE

- Hurtigere innovation inden for ren energi (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(rådg.udv.: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN

- Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(rådg.udv.: LIBE, IMCO (associerede udvalg))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. juni 2017)

TRAN

- Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (COM(2016)0787 - - 2017/2085(INI))
(rådg.udv.: LIBE, IMCO) (associeret udvalg)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: ENVI, ITRE, JURI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

CONT

- Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: CONT, REGI

DEVE

- Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (forretningsordenens artikel 104)


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ITRE, LIBE, JURI

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid (acryloylfentanyl) kontrolforanstaltninger (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ITRE, ECON

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om bekæmpelse af had og ekstremisme online (B8-0299/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bevidstgørelse om cøliaki (B8-0378/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprindelsesmærkning for ris (B8-0379/2017)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om anvendelse af elefantgræs til biobrændstofproduktion (B8-0380/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI


14. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 13. juni 2017

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (nr. 0405/2017); Flavio Miccono (nr. 0406/2017); Flavio Miccono (nr. 0407/2017); Desislava Filipova (nr. 0408/2017); (*) (nr. 0409/2017); (*) (nr. 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (nr. 0411/2017); Fabiano Filippin (nr. 0412/2017); (*) (nr. 0413/2017); (*) (nr. 0414/2017); Leonardo Raznovich (nr. 0415/2017); Irina Buchinger (nr. 0416/2017); Jonny Anderson (nr. 0417/2017); Emilio Nuzzolese (nr. 0418/2017); (*) (nr. 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (nr. 0420/2017); Giuliano Varisco (nr. 0421/2017); (*) (nr. 0422/2017); (*) (nr. 0423/2017); (*) (nr. 0424/2017); Ignacio Hernández (nr. 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (nr. 0426/2017); (*) (nr. 0427/2017); (*) (nr. 0428/2017); Harald Bolsinger (nr. 0429/2017); Nelson Marin (nr. 0430/2017); (*) (nr. 0431/2017); Maurizio Parodi (nr. 0432/2017); Daniel Knorr (nr. 0433/2017); (*) (nr. 0434/2017); (*) (nr. 0435/2017); (*) (nr. 0436/2017); (*) (nr. 0437/2017); (*) (nr. 0438/2017); (*) (nr. 0439/2017); (*) (nr. 0440/2017); (*) (nr. 0442/2017); (*) (nr. 0443/2017); Shane Kennedy (nr. 0444/2017); Teresa Maza García (nr. 0445/2017); (*) (nr. 0446/2017); (*) (nr. 0447/2017); (*) (nr. 0448/2017); (*) (nr. 0449/2017); (*) (nr. 0450/2017); Martin Jürgens (nr. 0451/2017); Hans Baeyens (nr. 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (nr. 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (nr. 0454/2017); (*) (nr. 0455/2017); (*) (nr. 0456/2017); (*) (nr. 0457/2017); (*) (nr. 0458/2017); (*) (nr. 0459/2017); Diego Padoan (nr. 0460/2017); Marco Bazzoni (nr. 0461/2017); (*) (nr. 0462/2017); (*) (nr. 0463/2017); (*) (nr. 0464/2017); (*) (nr. 0465/2017); (*) (nr. 0466/2017); (*) (nr. 0467/2017); (*) (nr. 0468/2017); (*) (nr. 0469/2017); (*) (nr. 0470/2017); Gaspare Inglese (nr. 0471/2017); (*) (nr. 0472/2017); (*) (nr. 0473/2017); (*) (nr. 0474/2017); (*) (nr. 0475/2017); (*) (nr. 0476/2017); (*) (nr. 0477/2017); (*) (nr. 0478/2017); (*) (nr. 0479/2017); (*) (nr. 0480/2017); (*) (nr. 0481/2017); (*) (nr. 0482/2017); (*) (nr. 0483/2017); (*) (nr. 0484/2017); (*) (nr. 0485/2017); (*) (nr. 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (nr. 0487/2017); (*) (nr. 0488/2017); Sergio Ianni (nr. 0490/2017); (*) (nr. 0491/2017); (*) (nr. 0492/2017); (*) (nr. 0493/2017); Alessia Margheritini (nr. 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (nr. 0495/2017); Remo Pulcini (nr. 0496/2017); (*) (nr. 0497/2017); (*) (nr. 0498/2017); (*) (nr. 0499/2017); (*) (nr. 0500/2017); Jeremy Mesdouze (nr. 0501/2017); Marco Bava (nr. 0502/2017); Marco Bava (nr. 0503/2017); Marco Bava (nr. 0504/2017); Marco Bava (nr. 0505/2017); Marco Bava (nr. 0506/2017); Marco Bava (nr. 0507/2017); Marco Bava (nr. 0508/2017); Natália Blahová (nr. 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (nr. 0510/2017).

Andragende nr. 0441/2017 og 0489/2017 var blevet fjernet fra registret som følge af, at andrageren havde trukket disse andragender tilbage, efter at de var blevet registreret.


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 3. juli 2017 - 6. juli 2017.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik