Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 253kWORD 79k
Torstai 15. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Jemenin humanitaarinen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
4.1.Azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapaus
  
4.2.Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus
  
4.3.Indonesian ihmisoikeustilanne
 5.Puhemiehen julkilausumat
 6.Valiokuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  
7.1.Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
7.2.Azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapaus (äänestys)
  
7.3.Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus (äänestys)
  
7.4.Indonesian ihmisoikeustilanne (äänestys)
  
7.5.Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (äänestys)
  
7.6.Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (äänestys)
  
7.7.Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (äänestys)
  
7.8.Jemenin humanitaarinen tilanne (äänestys)
  
7.9.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
  
11.1.Kansainvälisen perhepäivän viettäminen vuonna 2017: vanhempien roolin edistäminen lasten laadukkaan koulutuksen takaamisessa
  
11.2.Videonjakoalustat ja toimituksellinen vastuu
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Vetoomukset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Jemenin humanitaarinen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jemenin humanitaarinen tilanne (2017/2727(RSP))

Keskustelu käytiin 13. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 11).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017)

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ja João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017)

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017)

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 7.8.


3. Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000047/2017) – Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ja Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta ja Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ja Massimiliano Salini PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia ja Françoise Grossetête esittelivät kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Massimiliano Salini PPE-ryhmän puolesta, Martina Werner S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Massimiliano Salini, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Herbert Reul, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos ja Doru-Claudian Frunzulică.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 14.6.2017, kohta 2).


4.1. Azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ja B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz ja Željana Zovko esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai ja Ivo Vajgl.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Maria Grapini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly ja Ana Gomes.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 7.2.


4.2. Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus

Päätöslauselmaesitykset B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 ja B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică ja Amjad Bashir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot ja Marijana Petir.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 7.3.


4.3. Indonesian ihmisoikeustilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ja B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat ja Jeroen Lenaers esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ja Stanislav Polčák.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 7.4.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


5. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman tulipalosta, joka tuhosi asuinkerrostalon Lontoossa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 14. kesäkuuta 2017.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi.

Puhemies antoi julkilausuman roaming-maksujen poistamisesta Euroopan unionissa.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Bruno Gollnisch ja Christian Ehler (puhemies antoi Bruno Gollnischin puheenvuoroa koskevia täsmennyksiä).


6. Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

ECON-valiokunta: Luigi Morganon tilalle Renato Soru


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2021(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0266)


7.2. Azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ja B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0414/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ja B8-0420/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev ja Julia Pitera PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0267)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda, joka ehdotti äänestyksen lykkäystä, Charles Tannock pyynnön puolesta ja Pavel Telička pyyntöä vastaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (272 puolesta, 315 vastaan, 27 tyhjää).

Heidi Hautala esitti 8 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.3. Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 ja B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0419/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 ja B8-0429/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Julia Pitera PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0268)

(Päätöslauselmaesitys B8-0427/2017 raukesi.)


7.4. Indonesian ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ja B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0424/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ja B8-0431/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev ja Julia Pitera PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0269)


7.5. Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta [2016/2064(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0270)


7.6. Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (äänestys)

Mietintö yhteistyötaloutta koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta [2017/2003(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0271)


7.7. Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (äänestys)

Mietintö verkkoalustoista ja digitaalisista sisämarkkinoista [2016/2276(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijät: Henna Virkkunen ja Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ECR-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0272)


7.8. Jemenin humanitaarinen tilanne (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Jemenin humanitaarinen tilanne (2017/2727(RSP))

Keskustelu käytiin tiistaina 13. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 11).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 15. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ja B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0407/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ja B8-0413/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete ja David McAllister PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Arne Gericke ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0273)


7.9. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0405/2017 ja B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0405/2017

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0274)

(Päätöslauselmaesitys B8-0406/2017 raukesi.)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ja Anna Záborská

Mietintö Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson ja Anna Záborská

Mietintö Henna Virkkunen ja Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi ja Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Päätöslauselmaesitys Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská ja Branislav Škripek.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

11.1. Kansainvälisen perhepäivän viettäminen vuonna 2017: vanhempien roolin edistäminen lasten laadukkaan koulutuksen takaamisessa

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000030/2017/tark. 1) – Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg ja Joëlle Bergeron EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Kansainvälisen perhepäivän viettäminen vuonna 2017: vanhempien roolin edistäminen lasten laadukkaan koulutuksen takaamisessa (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch esitteli kysymyksen ja vastasi myös sinisen kortin kysymykseen, jonka hänelle esitti Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Anna Záborská ja Mireille D'Ornano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini ja Tibor Szanyi.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.


11.2. Videonjakoalustat ja toimituksellinen vastuu

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000035/2017) – Curzio Maltese ja Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Videonjakoalustat ja toimituksellinen vastuu (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Maria Grapini ja Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös, 8. kesäkuuta 2017)

AFCO-valiokunta

- Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (2017/2089(INI))
(lausuntoa varten: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI-valiokunta

- YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (2017/2088(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

DEVE-valiokunta

- EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (2017/2083(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA)

ENVI-valiokunta

- Ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) täytäntöönpano (2017/2087(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

FEMM-valiokunta

- Naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuus (2017/2086(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET)

ITRE-valiokunta

- Nopeampaan puhtaan energian innovointiin (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN-valiokunta

- Autojen turvallisuuden parantaminen säästää ihmishenkiä EU:ssa (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(lausuntoa varten: LIBE, IMCO (valiokuntien yhteistyömenettely))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös, 8. kesäkuuta 2017)

TRAN-valiokunta

- Autojen turvallisuuden parantaminen säästää ihmishenkiä EU:ssa (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(lausuntoa varten: LIBE, IMCO (valiokuntien yhteistyömenettely))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttaminen (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: ENVI, ITRE, JURI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

CONT-valiokunta

- Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustaminen (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: CONT, REGI

DEVE-valiokunta

- Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE, LIBE, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-(1-fenetyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyyliakryyliamidin (akryloyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE, ECON

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys vihan ja ääri-ilmiöiden torjumisesta internetissä (B8-0299/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys keliakiasta tiedottamisesta (B8-0378/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys riisin alkuperämerkinnöistä (B8-0379/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys elefanttiheinän käytöstä biopolttoaineen tuotannossa (B8-0380/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI


14. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

13. kesäkuuta 2017

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (nro 0405/2017); Flavio Miccono (nro 0406/2017); Flavio Miccono (nro 0407/2017); Desislava Filipova (nro 0408/2017); (*) (nro 0409/2017); (*) (nro 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (nro 0411/2017); Fabiano Filippin (nro 0412/2017); (*) (nro 0413/2017); (*) (nro 0414/2017); Leonardo Raznovich (nro 0415/2017); Irina Buchinger (nro 0416/2017); Jonny Anderson (nro 0417/2017); Emilio Nuzzolese (nro 0418/2017); (*) (nro 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (nro 0420/2017); Giuliano Varisco (nro 0421/2017); (*) (nro 0422/2017); (*) (nro 0423/2017); (*) (nro 0424/2017); Ignacio Hernández (nro 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (nro 0426/2017); (*) (nro 0427/2017); (*) (nro 0428/2017); Harald Bolsinger (nro 0429/2017); Nelson Marin (nro 0430/2017); (*) (nro 0431/2017); Maurizio Parodi (nro 0432/2017); Daniel Knorr (nro 0433/2017); (*) (nro 0434/2017); (*) (nro 0435/2017); (*) (nro 0436/2017); (*) (nro 0437/2017); (*) (nro 0438/2017); (*) (nro 0439/2017); (*) (nro 0440/2017); (*) (nro 0442/2017); (*) (nro 0443/2017); Shane Kennedy (nro 0444/2017); Teresa Maza García (nro 0445/2017); (*) (nro 0446/2017); (*) (nro 0447/2017); (*) (nro 0448/2017); (*) (nro 0449/2017); (*) (nro 0450/2017); Martin Jürgens (nro 0451/2017); Hans Baeyens (nro 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (nro 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (nro 0454/2017); (*) (nro 0455/2017); (*) (nro 0456/2017); (*) (nro 0457/2017); (*) (nro 0458/2017); (*) (nro 0459/2017); Diego Padoan (nro 0460/2017); Marco Bazzoni (nro 0461/2017); (*) (nro 0462/2017); (*) (nro 0463/2017); (*) (nro 0464/2017); (*) (nro 0465/2017); (*) (nro 0466/2017); (*) (nro 0467/2017); (*) (nro 0468/2017); (*) (nro 0469/2017); (*) (nro 0470/2017); Gaspare Inglese (nro 0471/2017); (*) (nro 0472/2017); (*) (nro 0473/2017); (*) (nro 0474/2017); (*) (nro 0475/2017); (*) (nro 0476/2017); (*) (nro 0477/2017); (*) (nro 0478/2017); (*) (nro 0479/2017); (*) (nro 0480/2017); (*) (nro 0481/2017); (*) (nro 0482/2017); (*) (nro 0483/2017); (*) (nro 0484/2017); (*) (nro 0485/2017); (*) (nro 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (nro 0487/2017); (*) (nro 0488/2017); Sergio Ianni (nro 0490/2017); (*) (nro 0491/2017); (*) (nro 0492/2017); (*) (nro 0493/2017); Alessia Margheritini (nro 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (nro 0495/2017); Remo Pulcini (nro 0496/2017); (*) (nro 0497/2017); (*) (nro 0498/2017); (*) (nro 0499/2017); (*) (nro 0500/2017); Jeremy Mesdouze (nro 0501/2017); Marco Bava (nro 0502/2017); Marco Bava (nro 0503/2017); Marco Bava (nro 0504/2017); Marco Bava (nro 0505/2017); Marco Bava (nro 0506/2017); Marco Bava (nro 0507/2017); Marco Bava (nro 0508/2017); Natália Blahová (nro 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (nro 0510/2017).

Vetoomukset nro 0441/2017 ja nro 0489/2017 on poistettu luettelosta, sillä vetoomuksen esittäjä peruutti nämä vetoomukset sen jälkeen kun ne oli merkitty luetteloon.


15. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 3. heinäkuuta 2017 - 6. heinäkuuta 2017.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö