Rodyklė 
Protokolas
PDF 267kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Humanitarinė padėtis Jemene (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (diskusijos)
 4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  4.1.Afgano Mukhtarlio atvejis ir žiniasklaidos padėtis Azerbaidžane
  4.2.Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė
  4.3.Žmogaus teisių padėtis Indonezijoje
 5.Pirmininko pareiškimai
 6.Komitetų sudėtis
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Prašymas atšaukti Marine Le Pen imunitetą (balsavimas)
  7.2.Afgano Mukhtarlio atvejis ir žiniasklaidos padėtis Azerbaidžane (balsavimas)
  7.3.Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė (balsavimas)
  7.4.Žmogaus teisių padėtis Indonezijoje (balsavimas)
  7.5.Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas (balsavimas)
  7.6.Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė (balsavimas)
  7.7.Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (balsavimas)
  7.8.Humanitarinė padėtis Jemene (balsavimas)
  7.9.Europos politinių partijų ir fondų statutas ir finansavimas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
  11.1.2017 m. tarptautinės šeimos dienos paminėjimas: tėvų vaidmens užtikrinant kokybišką švietimą savo vaikams skatinimas
  11.2.Dalijimosi vaizdo medžiaga platformos ir redakcinė atsakomybė
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Gauti dokumentai
 14.Peticijos
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Humanitarinė padėtis Jemene (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Humanitarinė padėtis Jemene (2017/2727(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. birželio 13 d. (2017 06 13 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek ir Ruža Tomašić, ECR frakcijos vardu, – dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Beatrix von Storch, EFDD frakcijos vardu, – dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis, ALDE frakcijos vardu, – dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ir João Pimenta Lopes, GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Pier Antonio Panzeri, S&D frakcijos vardu, – dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Sandra Kalniete, PPE frakcijos vardu, – dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith ir Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Balsavimas: 2017 06 15 protokolo 7.8 punktas


3. ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000047/2017), kurį pateikė Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ir Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu ir Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ir Massimiliano Salini PPE frakcijos vardu, Komisijai: ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia ir Françoise Grossetête pristatė klausimą.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Massimiliano Salini PPE frakcijos vardu, Martina Werner S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, (nesutiko, kad Massimiliano Salini pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Herbert Reul (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


4.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 06 14 protokolo 2 punktas)


4.1. Afgano Mukhtarlio atvejis ir žiniasklaidos padėtis Azerbaidžane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ir B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz ir Željana Zovko pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai ir Ivo Vajgl.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Heidi Hautala), Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly ir Ana Gomes.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 15 protokolo 7.2 punktas


4.2. Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 ir B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo ir Tunne Kelam pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică ir Amjad Bashir (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot ir Marijana Petir.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 15 protokolo 7.3 punktas


4.3. Žmogaus teisių padėtis Indonezijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ir B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat ir Jeroen Lenaers pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 15 protokolo 7.4 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.40 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


5. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl gaisro, kuris naktį iš antradienio į trečiadienį, 2017 m. birželio 14 d., sunaikino gyvenamąjį pastatą.

Parlamentas tylos minute pagerbė aukų atminimą.

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl tarptinklinio ryšio mokesčių Europos Sąjungoje panaikinimo.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bruno Gollnisch ir Christian Ehler (Po Bruno Gollnisch pareiškimų Pirmininkė pateikė paaiškinimus).


6. Komitetų sudėtis

S&D frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

ECON komitetas : Renato Soru vietoj Luigi Morgano


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Prašymas atšaukti Marine Le Pen imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą [2017/2021(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0266)


7.2. Afgano Mukhtarlio atvejis ir žiniasklaidos padėtis Azerbaidžane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ir B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0414/2017

(keičia B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ir B8-0420/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev ir Julia Pitera PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0267)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda, jis siūlė atidėti balsavimą, Charles Tannock pritarė pasiūlymui ir Pavel Telička prieštaravo pasiūlymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (272 balsavo už, 315 – prieš, 27 susilaikė) atmetė prašymą.

Heidi Hautala pateikė 8 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


7.3. Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 ir B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0419/2017

(keičia B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 ir B8-0429/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ir Julia Pitera PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Neena Gill S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić ir Monica Macovei, ECR frakcijos vardu;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0268)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0427/2017 anuliuotas.)


7.4. Žmogaus teisių padėtis Indonezijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ir B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0424/2017

(keičia B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ir B8-0431/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev ir Julia Pitera PPE frakcijos vardu

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir David Martin S&D frakcijos vardu

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0269)


7.5. Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimo [2016/2064(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0270)


7.6. Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkės [2017/2003(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0271)


7.7. Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (balsavimas)

Pranešimas dėl interneto platformų ir bendrosios skaitmeninės rinkos [2016/2276(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjai: Henna Virkkunen ir Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ECR frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0272)


7.8. Humanitarinė padėtis Jemene (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Humanitarinė padėtis Jemene (2017/2727(RSP))

Diskusijos vyko 2017 m. birželio 13 d., antradienį (2017 06 13 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2017 m. birželio 15 d. (2017 06 15 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ir B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0407/2017

(keičia B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ir B8-0413/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete ir David McAllister PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Arne Gericke ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0273)


7.9. Europos politinių partijų ir fondų statutas ir finansavimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0405/2017 ir B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0405/2017

Priimta (P8_TA(2017)0274)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0406/2017 anuliuotas.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: José Manuel Fernandes ir Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ir Anna Záborská

Pranešimas: Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson ir Anna Záborská

Pranešimas: Henna Virkkunen ir Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi ir Seán Kelly

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl politinių partijų ir politinių fondų finansavimo Europos lygmeniu (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská ir Branislav Škripek.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

11.1. 2017 m. tarptautinės šeimos dienos paminėjimas: tėvų vaidmens užtikrinant kokybišką švietimą savo vaikams skatinimas

   Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000030/2017/rév.1), kurį pateikė Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg ir Joëlle Bergeron EFDD frakcijos vardu, Komisijai: 2017 m. tarptautinės šeimos dienos paminėjimas: tėvų vaidmens užtikrinant kokybišką švietimą savo vaikams skatinimas (2017/2736(RSP))(B8-0315/2017)

Beatrix von Storch pristatė klausimą ir taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Anna Záborská ir Mireille D'Ornano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Dalijimosi vaizdo medžiaga platformos ir redakcinė atsakomybė

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000035/2017), kurį pateikė Curzio Maltese ir Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: Dalijimosi vaizdo medžiaga platformos ir redakcinė atsakomybė (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese pristatė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Maria Grapini ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(2017 m. birželio 8 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą)

AFCO komitetas

- Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje (2017/2089(INI))
(Nuomonė: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI komitetas

- Jauniesiems ūkininkams skirtos BŽŪP priemonės ES po 2013 m. reformos (2017/2088(INI))
(Nuomonė: ENVI)

DEVE komitetas

- ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi (2017/2083(INI))
(Nuomonė: AFET, INTA)

ENVI komitetas

- Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimas (2017/2087(INI))
(Nuomonė: ITRE)

FEMM komitetas

- Moterys, lyčių lygybė ir su klimatu susijęs teisingumas (2017/2086(INI))
(Nuomonė: DEVE, AFET)

ITRE komitetas

- Spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir diegimas (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(Nuomonė: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN komitetas

- Automobilių saugos didinimo ES siekiant išsaugoti gyvybes (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(Nuomonė: LIBE, IMCO)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(2017 m. birželio 8 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą)

TRAN komitetas

- Automobilių saugos didinimo ES siekiant išsaugoti gyvybes (COM(2016)0787 - - 2017/2085(INI))
(Nuomonė: LIBE, IMCO (susijęs komitetas))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, dalinis pakeitimas (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: ENVI, ITRE, JURI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

CONT komitetas

- Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: CONT, REGI

DEVE komitetas

- Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

BUDG, ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

EMPL

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (Tekstas svarbus EEE) (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ITRE, LIBE, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui) projektas (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

AFET, BUDG, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ITRE, ECON

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su neapykanta ir ekstremizmu internete (B8-0299/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl informuotumo apie celiakiją didinimo (B8-0378/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ryžių kilmės ženklinimo (B8-0379/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl miskantų naudojimo biodegalams gaminti (B8-0380/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

ENVI


14. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2017 m. birželio 13 d.

(*) Vardas ir pavardė neatskleidžiami

(*) (Nr. 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (Nr. 0405/2017); Flavio Miccono (Nr. 0406/2017); Flavio Miccono (Nr. 0407/2017); Desislava Filipova (Nr. 0408/2017); (*) (Nr. 0409/2017); (*) (Nr. 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (Nr. 0411/2017); Fabiano Filippin (Nr. 0412/2017); (*) (Nr. 0413/2017); (*) (Nr. 0414/2017); Leonardo Raznovich (Nr. 0415/2017); Irina Buchinger (Nr. 0416/2017); Jonny Anderson (Nr. 0417/2017); Emilio Nuzzolese (Nr. 0418/2017); (*) (Nr. 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (Nr. 0420/2017); Giuliano Varisco (Nr. 0421/2017); (*) (Nr. 0422/2017); (*) (Nr. 0423/2017); (*) (Nr. 0424/2017); Ignacio Hernández (Nr. 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (Nr. 0426/2017); (*) (Nr. 0427/2017); (*) (Nr. 0428/2017); Harald Bolsinger (Nr. 0429/2017); Nelson Marin (Nr. 0430/2017); (*) (Nr. 0431/2017); Maurizio Parodi (Nr. 0432/2017); Daniel Knorr (Nr. 0433/2017); (*) (Nr. 0434/2017); (*) (Nr. 0435/2017); (*) (Nr. 0436/2017); (*) (Nr. 0437/2017); (*) (Nr. 0438/2017); (*) (Nr. 0439/2017); (*) (Nr. 0440/2017); (*) (Nr. 0442/2017); (*) (Nr. 0443/2017); Shane Kennedy (Nr. 0444/2017); Teresa Maza García (Nr. 0445/2017); (*) (Nr. 0446/2017); (*) (Nr. 0447/2017); (*) (Nr. 0448/2017); (*) (Nr. 0449/2017); (*) (Nr. 0450/2017); Martin Jürgens (Nr. 0451/2017); Hans Baeyens (Nr. 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (Nr. 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (Nr. 0454/2017); (*) (Nr. 0455/2017); (*) (Nr. 0456/2017); (*) (Nr. 0457/2017); (*) (Nr. 0458/2017); (*) (Nr. 0459/2017); Diego Padoan (Nr. 0460/2017); Marco Bazzoni (Nr. 0461/2017); (*) (Nr. 0462/2017); (*) (Nr. 0463/2017); (*) (Nr. 0464/2017); (*) (Nr. 0465/2017); (*) (Nr. 0466/2017); (*) (Nr. 0467/2017); (*) (Nr. 0468/2017); (*) (Nr. 0469/2017); (*) (Nr. 0470/2017); Gaspare Inglese (Nr. 0471/2017); (*) (Nr. 0472/2017); (*) (Nr. 0473/2017); (*) (Nr. 0474/2017); (*) (Nr. 0475/2017); (*) (Nr. 0476/2017); (*) (Nr. 0477/2017); (*) (Nr. 0478/2017); (*) (Nr. 0479/2017); (*) (Nr. 0480/2017); (*) (Nr. 0481/2017); (*) (Nr. 0482/2017); (*) (Nr. 0483/2017); (*) (Nr. 0484/2017); (*) (Nr. 0485/2017); (*) (Nr. 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (Nr. 0487/2017); (*) (Nr. 0488/2017); Sergio Ianni (Nr. 0490/2017); (*) (Nr. 0491/2017); (*) (Nr. 0492/2017); (*) (Nr. 0493/2017); Alessia Margheritini (Nr. 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (Nr. 0495/2017); Remo Pulcini (Nr. 0496/2017); (*) (Nr. 0497/2017); (*) (Nr. 0498/2017); (*) (Nr. 0499/2017); (*) (Nr. 0500/2017); Jeremy Mesdouze (Nr. 0501/2017); Marco Bava (Nr. 0502/2017); Marco Bava (Nr. 0503/2017); Marco Bava (Nr. 0504/2017); Marco Bava (Nr. 0505/2017); Marco Bava (Nr. 0506/2017); Marco Bava (Nr. 0507/2017); Marco Bava (Nr. 0508/2017); Natália Blahová (Nr. 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (Nr. 0510/2017).

Peticijos Nr. 0441/2017 ir 0489/2017 buvo pašalintos iš bendro registro, nes po jų paskelbimo registre, pareiškėjas jas atsiėmė.


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. liepos 3 d.2017 m. liepos 6 d..


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 15.55 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Teisinė informacija - Privatumo politika