Indekss 
Protokols
PDF 258kWORD 79k
Ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Humanitārā situācija Jemenā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  4.1.Azerbaidžānas žurnālista Afgan Mukhtarli lieta
  4.2.Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana
  4.3.Cilvēktiesību stāvoklis Indonēzijā
 5.Priekšsēdētāja paziņojumi
 6.Komiteju sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Pieprasījums atcelt Marine Le Pen imunitāti (balsošana)
  7.2.Azerbaidžānas žurnālista Afgan Mukhtarli lieta (balsošana)
  7.3.Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana (balsošana)
  7.4.Cilvēktiesību stāvoklis Indonēzijā (balsošana)
  7.5.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana (balsošana)
  7.6.Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma (balsošana)
  7.7.Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus (balsošana)
  7.8.Humanitārā situācija Jemenā (balsošana)
  7.9.Eiropas politisko partiju un fondu statuss un finansēšana (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Plašas interpelācijas (debates)
  11.1.2017. gada Starptautiskās ģimenes dienas atzīmēšana: vecāku lomas veicināšana kvalitatīvas bērnu izglītības nodrošināšanā
  11.2.Video koplietošanas platformas un redakcionālā atbildība
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Lūgumraksti
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Humanitārā situācija Jemenā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Humanitārā situācija Jemenā (2017/2727(RSP)).

Debates notika 2017. gada 13. jūnijā (13.6.2017. protokola 11. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdāpar humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli un João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdāpar humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā – par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Sandra Kalniete PPE grupas vārdā – par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Balsojums: 15.6.2017. protokola 7.8. punkts.


3. Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000047/2017) un kuru uzdeva Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica un Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā un Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek un Massimiliano Salini PPE grupas vārdā Komisijai: Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017).

Patrizia Toia un Françoise Grossetête izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Massimiliano Salini PPE grupas vārdā, Martina Werner S&D grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Massimiliano Salini, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Herbert Reul, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 14.6.2017. protokola 2. punkts.)


4.1. Azerbaidžānas žurnālista Afgan Mukhtarli lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 un B8-0420/2017 (2017/2722(RSP)).

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz un Željana Zovko iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai un Ivo Vajgl.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Maria Grapini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly un Ana Gomes.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.6.2017. protokola 7.2. punkts.


4.2. Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana

Rezolūciju priekšlikumi B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 un B8-0429/2017 (2017/2723(RSP)).

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică un Amjad Bashir, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot un Marijana Petir.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.6.2017. protokola 7.3. punkts.


4.3. Cilvēktiesību stāvoklis Indonēzijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 un B8-0431/2017 (2017/2724(RSP)).

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat un Jeroen Lenaers iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Csaba Sógor un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot un Stanislav Polčák.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.6.2017. protokola 7.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.40 un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


5. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu saistībā ar ugunsgrēku, kurš izpostīja dzīvojamo namu Londonā naktī no otrdienas uz trešdienu, 2017. gada 14. jūniju.

Parlaments ievēroja vienas minūtes klusuma brīdi upuru piemiņai.

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu saistībā ar viesabonēšanas izmaksu atcelšanu Eiropas Savienībā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bruno Gollnisch un Christian Ehler (sēdes vadītāja sniedza paskaidrojumus saistībā ar Bruno Gollnisch uzstāšanos).


6. Komiteju sastāvs

Pēc S&D grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja šāda deputāta iecelšanu amatā:

ECON komiteja: Renato Soru – Luigi Morgano vietā.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Pieprasījums atcelt Marine Le Pen imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti [2017/2021(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A8-0223/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0266).


7.2. Azerbaidžānas žurnālista Afgan Mukhtarli lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 un B8-0420/2017 (2017/2722(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0414/2017

(aizstāj B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 un B8-0420/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev un Julia Pitera PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0267).

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda, lai ierosinātu atlikt balsošanu, Charles Tannock, lai atbalstītu šo pieprasījumu, un Pavel Telička, lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (272 par, 315 pret, 27 atturas).

Heidi Hautala ierosināja mutisku grozījumu 8. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


7.3. Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 un B8-0429/2017 (2017/2723(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0419/2017

(aizstāj B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 un B8-0429/2017):

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere un Julia Pitera PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0268).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0427/2017 vairs nav spēkā.)


7.4. Cilvēktiesību stāvoklis Indonēzijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 un B8-0431/2017 (2017/2724(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0424/2017

(aizstāj B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 un B8-0431/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev un Julia Pitera PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un David Martin S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0269).


7.5. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošanu [2016/2064(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Udo Bullmann (A8-0200/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0270).


7.6. Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma (balsošana)

Ziņojums par Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu [2017/2003(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Nicola Danti (A8-0195/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0271).


7.7. Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus (balsošana)

Ziņojums par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu [2016/2276(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referenti: Henna Virkkunen un Philippe Juvin (A8-0204/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ECR grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0272).


7.8. Humanitārā situācija Jemenā (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Humanitārā situācija Jemenā (2017/2727(RSP)).

Debates notika otrdien, 2017. gada 13. jūnijā (13.6.2017. protokola 11. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2017. gada 15. jūnijā (15.6.2017. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 un B8-0413/2017 (2017/2727(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0407/2017

(aizstāj B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 un B8-0413/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete un David McAllister PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Arne Gericke un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0273).


7.9. Eiropas politisko partiju un fondu statuss un finansēšana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0405/2017 un B8-0406/2017 (2017/2733(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0405/2017

Pieņemts (P8_TA(2017)0274).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0406/2017 vairs nav spēkā.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

José Manuel Fernandes un Udo Bullmann ziņojums - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins un Anna Záborská

Nicola Danti ziņojums - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson un Anna Záborská

Henna Virkkunen un Philippe Juvin ziņojums - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi un Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas politisko partiju un politisko fondu finansēšanu (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská un Branislav Škripek


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Plašas interpelācijas (debates)

11.1. 2017. gada Starptautiskās ģimenes dienas atzīmēšana: vecāku lomas veicināšana kvalitatīvas bērnu izglītības nodrošināšanā

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000030/2017/rév.1) – iesnieguši Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg un Joëlle Bergeron EFDD grupas vārdā Komisijai: 2017. gada Starptautiskās ģimenes dienas atzīmēšana: vecāku lomas veicināšana kvalitatīvas bērnu izglītības nodrošināšanā (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017).

Beatrix von Storch izvērsa jautājumu un atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Anna Záborská un Mireille D'Ornano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini un Tibor Szanyi.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis


11.2. Video koplietošanas platformas un redakcionālā atbildība

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000035/2017) – iesnieguši Curzio Maltese un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Video koplietošanas platformas un redakcionālā atbildība (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).

Curzio Maltese izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Maria Grapini un Stanislav Polčák.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 8. jūnija lēmumu)

AFCO komiteja

- Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (2017/2089(INI))
(atzinums: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI komiteja

- Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (2017/2088(INI))
(atzinums: ENVI)

DEVE komiteja

- ES un Āfrikas kopējā stratēģija: stimuls attīstībai (2017/2083(INI))
(atzinums: AFET, INTA)

ENVI komiteja

- Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošana (2017/2087(INI))
(atzinums: ITRE)

FEMM komiteja

- Sievietes, dzimumu līdztiesība un klimatiskais taisnīgums (2017/2086(INI))
(atzinums: DEVE, AFET)

ITRE komiteja

- Inovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(atzinums: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN komiteja

- Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(atzinums: LIBE, IMCO (iesaistītā komiteja))

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 8. jūnija lēmumu)

TRAN komiteja
-
Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(atzinums: LIBE, IMCO (iesaistītā komiteja))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: ENVI, ITRE, JURI, JURI (Reglamenta 39. pants)

CONT komiteja

- Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: CONT, REGI

DEVE komiteja

- Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Reglamenta 104. pants)


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību (COM(2017)0277 C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu (COM(2017)0279 C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG, ITRE, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un Regulu (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē (COM(2017)0281 C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (COM(2017)0278 C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2017)0275 C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem (COM(2017)0282 C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0280 C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE, LIBE, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam) (08858/2017 C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju (COM(2017)0294 C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu (COM(2017)0289 C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE, ECON

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret naidu un ekstrēmismu tiešsaistē (B8-0299/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par informētības veicināšanu attiecībā uz celiakiju (B8-0378/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izcelsmes marķējumu attiecībā uz rīsiem (B8-0379/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par miskantes izmantošanu biodegvielas ražošanai (B8-0380/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI


14. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 13. jūnijs

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (Nr. 0405/2017); Flavio Miccono (Nr. 0406/2017); Flavio Miccono (Nr. 0407/2017); Desislava Filipova (Nr. 0408/2017); (*) (Nr. 0409/2017); (*) (Nr. 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (Nr. 0411/2017); Fabiano Filippin (Nr. 0412/2017); (*) (Nr. 0413/2017); (*) (Nr. 0414/2017); Leonardo Raznovich (Nr. 0415/2017); Irina Buchinger (Nr. 0416/2017); Jonny Anderson (Nr. 0417/2017); Emilio Nuzzolese (Nr. 0418/2017); (*) (Nr. 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (Nr. 0420/2017); Giuliano Varisco (Nr. 0421/2017); (*) (Nr. 0422/2017); (*) (Nr. 0423/2017); (*) (Nr. 0424/2017); Ignacio Hernández (Nr. 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (Nr. 0426/2017); (*) (Nr. 0427/2017); (*) (Nr. 0428/2017); Harald Bolsinger (Nr. 0429/2017); Nelson Marin (Nr. 0430/2017); (*) (Nr. 0431/2017); Maurizio Parodi (Nr. 0432/2017); Daniel Knorr (Nr. 0433/2017); (*) (Nr. 0434/2017); (*) (Nr. 0435/2017); (*) (Nr. 0436/2017); (*) (Nr. 0437/2017); (*) (Nr. 0438/2017); (*) (Nr. 0439/2017); (*) (Nr. 0440/2017); (*) (Nr. 0442/2017); (*) (Nr. 0443/2017); Shane Kennedy (Nr. 0444/2017); Teresa Maza García (Nr. 0445/2017); (*) (Nr. 0446/2017); (*) (Nr. 0447/2017); (*) (Nr. 0448/2017); (*) (Nr. 0449/2017); (*) (Nr. 0450/2017); Martin Jürgens (Nr. 0451/2017); Hans Baeyens (Nr. 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (Nr. 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (Nr. 0454/2017); (*) (Nr. 0455/2017); (*) (Nr. 0456/2017); (*) (Nr. 0457/2017); (*) (Nr. 0458/2017); (*) (Nr. 0459/2017); Diego Padoan (Nr. 0460/2017); Marco Bazzoni (Nr. 0461/2017); (*) (Nr. 0462/2017); (*) (Nr. 0463/2017); (*) (Nr. 0464/2017); (*) (Nr. 0465/2017); (*) (Nr. 0466/2017); (*) (Nr. 0467/2017); (*) (Nr. 0468/2017); (*) (Nr. 0469/2017); (*) (Nr. 0470/2017); Gaspare Inglese (Nr. 0471/2017); (*) (Nr. 0472/2017); (*) (Nr. 0473/2017); (*) (Nr. 0474/2017); (*) (Nr. 0475/2017); (*) (Nr. 0476/2017); (*) (Nr. 0477/2017); (*) (Nr. 0478/2017); (*) (Nr. 0479/2017); (*) (Nr. 0480/2017); (*) (Nr. 0481/2017); (*) (Nr. 0482/2017); (*) (Nr. 0483/2017); (*) (Nr. 0484/2017); (*) (Nr. 0485/2017); (*) (Nr. 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (Nr. 0487/2017); (*) (Nr. 0488/2017); Sergio Ianni (Nr. 0490/2017); (*) (Nr. 0491/2017); (*) (Nr. 0492/2017); (*) (Nr. 0493/2017); Alessia Margheritini (Nr. 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (Nr. 0495/2017); Remo Pulcini (Nr. 0496/2017); (*) (Nr. 0497/2017); (*) (Nr. 0498/2017); (*) (Nr. 0499/2017); (*) (Nr. 0500/2017); Jeremy Mesdouze (Nr. 0501/2017); Marco Bava (Nr. 0502/2017); Marco Bava (Nr. 0503/2017); Marco Bava (Nr. 0504/2017); Marco Bava (Nr. 0505/2017); Marco Bava (Nr. 0506/2017); Marco Bava (Nr. 0507/2017); Marco Bava (Nr. 0508/2017); Natália Blahová (Nr. 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (Nr. 0510/2017).

Lūgumraksti Nr. 0441/2017 un 0489/2017 tika izņemti no vispārējā reģistra, jo pēc šo lūgumrakstu iekļaušanas reģistrā iesniedzējs tos bija atsaucis.


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 3. jūlija līdz 2017. gada 6. jūlijam.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Juridisks paziņojums - Privātuma politika