Index 
Notulen
PDF 258kWORD 79k
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.De humanitaire situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan
  
4.2.Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf
  
4.3.De mensenrechtensituatie in Indonesië
 5.Verklaringen van de Voorzitter
 6.Samenstelling commissies
 7.Stemmingen
  
7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (stemming)
  
7.2.De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (stemming)
  
7.3.Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (stemming)
  
7.4.De mensenrechtensituatie in Indonesië (stemming)
  
7.5.De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (stemming)
  
7.6.Europese agenda voor de deeleconomie (stemming)
  
7.7.Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (stemming)
  
7.8.De humanitaire situatie in Jemen (stemming)
  
7.9.Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
  
11.1.Viering van de internationale dag van het gezin 2017: bevordering van de rol van ouders bij het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor hun kinderen
  
11.2.Videoplatforms en redactionele verantwoordelijkheid
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. De humanitaire situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP))

Het debat heeft op 13 juni 2017 plaatsgevonden (punt 11 van de notulen van 13.6.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli en João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 15.6.2017.


3. Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000047/2017) van Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica en Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie en Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek en Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Werken aan een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia en Françoise Grossetête lichten de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, Martina Werner, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Massimiliano Salini, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Herbert Reul, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 14.6.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan

Ontwerpresoluties B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 en B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz en Željana Zovko lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai en Ivo Vajgl.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Maria Grapini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 15.6.2017.


4.2. Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf

Ontwerpresoluties B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 en B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică en Amjad Bashir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot en Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 15.6.2017.


4.3. De mensenrechtensituatie in Indonesië

Ontwerpresoluties B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 en B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat en Jeroen Lenaers lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Csaba Sógor en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 15.6.2017.

(De vergadering wordt om 11.40 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


5. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de brand die in de nacht van dinsdag op woensdag 14 juni 2017 een woontoren in Londen heeft vernield.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de afschaffing van de roamingkosten in de Europese Unie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch en Christian Ehler (De Voorzitter geeft enige verduidelijkingen naar aanleiding van de opmerkingen van Bruno Gollnisch).


6. Samenstelling commissies

Op verzoek van de S&D-Fractie, bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie ECON : Renato Soru in de plaats van Luigi Morgano


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0266)


7.2. De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 en B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0414/2017

(ter vervanging van B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 en B8-0420/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev en Julia Pitera, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0267)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda die verzoekt de stemming uit te stellen, Charles Tannock die zich uitspreekt voor het verzoek, en Pavel Telička die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (272 voor, 315 tegen, 27 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Heidi Hautala, die een mondeling amendement op paragraaf 8 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


7.3. Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 en B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0419/2017

(ter vervanging van B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 en B8-0429/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere en Julia Pitera, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0268)

(Ontwerpresolutie B8-0427/2017 komt te vervallen.)


7.4. De mensenrechtensituatie in Indonesië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 en B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0424/2017

(ter vervanging van B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 en B8-0431/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev en Julia Pitera, namens de PPE-Fractie

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en David Martin, namens de S&D-Fractie

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0269)


7.5. De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen [2016/2064(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0270)


7.6. Europese agenda voor de deeleconomie (stemming)

Verslag over de Europese agenda voor de deeleconomie [2017/2003(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0271)


7.7. Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (stemming)

Verslag over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt [2016/2276(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Henna Virkkunen en Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ECR-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0272)


7.8. De humanitaire situatie in Jemen (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden opdinsdag 13 juni 2017 (punt 11 van de notulen van 13.6.2017).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 15 juni 2017 (punt 4 van de notulen van 15.6.2017).

Ontwerpresoluties B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 en B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0407/2017

(ter vervanging van B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 en B8-0413/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete en David McAllister, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Arne Gericke en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0273)


7.9. Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0405/2017 en B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0405/2017

Aangenomen (P8_TA(2017)0274)

(Ontwerpresolutie B8-0406/2017 komt te vervallen.)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag José Manuel Fernandes en Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins en Anna Záborská

Verslag Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson en Anna Záborská

Verslag Henna Virkkunen en Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi en Seán Kelly

Ontwerpresolutie over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Ontwerpresolutie over de financiering van politieke partijen en politieke stichtingen op Europees niveau (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská en Branislav Škripek.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Uitgebreide interpellaties (debat)

11.1. Viering van de internationale dag van het gezin 2017: bevordering van de rol van ouders bij het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor hun kinderen

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000030/2017/rév.1) van Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg en Joëlle Bergeron, namens de EFDD-Fractie, gericht tot de Commissie: Viering van de internationale dag van het gezin 2017: bevordering van de rol van ouders bij het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor hun kinderen (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch licht de vraag toe en gaat eveneens in op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Anna Záborská en Mireille D'Ornano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Videoplatforms en redactionele verantwoordelijkheid

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000035/2017) van Curzio Maltese en Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, gericht tot de Commissie: Videoplatforms en redactionele verantwoordelijkheid (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Maria Grapini en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 juni 2017)

Commissie AFCO

- De tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (2017/2089(INI))
(advies: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

Commissie AGRI

- Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (2017/2088(INI))
(advies: ENVI)

Commissie DEVE

- De EU-Afrika-strategie: een stimulans voor ontwikkeling (2017/2083(INI))
(advies: AFET, INTA)

Commissie ENVI

- Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) (2017/2087(INI))
(advies: ITRE)

Commissie FEMM

- Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (2017/2086(INI))
(advies: DEVE, AFET)

Commissie ITRE

- Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(advies: ENVI, TRAN, REGI)

Commissie TRAN

- Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(advies: LIBE, IMCO (medeverantwoordelijke commissie))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 juni 2017)

Commissie TRAN

- Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(advies: LIBE, IMCO (medeverantwoordelijke commissie))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI

- Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: ENVI, ITRE, JURI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Commissie CONT

- Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: CONT, REGI

Commissie DEVE

- Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (artikel 104 van het Reglement)


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

BUDG, ITRE, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over gevallen van niet-betaling van wegentol in de Unie (Voor de EER relevante tekst) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ITRE, LIBE, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

AFET, BUDG, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ITRE, ECON

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de bestrijding van online haat zaaien en extremisme (B8-0299/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over sensibilisering ten aanzien van coeliakie (B8-0378/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over etikettering van rijst waarop de oorsprong wordt aangegeven (B8-0379/2017)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het gebruik van miscanthus voor de productie van biobrandstoffen (B8-0380/2017)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI


14. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 13 juni 2017

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (nr. 0405/2017); Flavio Miccono (nr. 0406/2017); Flavio Miccono (nr. 0407/2017); Desislava Filipova (nr. 0408/2017); (*) (nr. 0409/2017); (*) (nr. 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (nr. 0411/2017); Fabiano Filippin (nr. 0412/2017); (*) (nr. 0413/2017); (*) (nr. 0414/2017); Leonardo Raznovich (nr. 0415/2017); Irina Buchinger (nr. 0416/2017); Jonny Anderson (nr. 0417/2017); Emilio Nuzzolese (nr. 0418/2017); (*) (nr. 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (nr. 0420/2017); Giuliano Varisco (nr. 0421/2017); (*) (nr. 0422/2017); (*) (nr. 0423/2017); (*) (nr. 0424/2017); Ignacio Hernández (nr. 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (nr. 0426/2017); (*) (nr. 0427/2017); (*) (nr. 0428/2017); Harald Bolsinger (nr. 0429/2017); Nelson Marin (nr. 0430/2017); (*) (nr. 0431/2017); Maurizio Parodi (nr. 0432/2017); Daniel Knorr (nr. 0433/2017); (*) (nr. 0434/2017); (*) (nr. 0435/2017); (*) (nr. 0436/2017); (*) (nr. 0437/2017); (*) (nr. 0438/2017); (*) (nr. 0439/2017); (*) (nr. 0440/2017); (*) (nr. 0442/2017); (*) (nr. 0443/2017); Shane Kennedy (nr. 0444/2017); Teresa Maza García (nr. 0445/2017); (*) (nr. 0446/2017); (*) (nr. 0447/2017); (*) (nr. 0448/2017); (*) (nr. 0449/2017); (*) (nr. 0450/2017); Martin Jürgens (nr. 0451/2017); Hans Baeyens (nr. 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (nr. 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (nr. 0454/2017); (*) (nr. 0455/2017); (*) (nr. 0456/2017); (*) (nr. 0457/2017); (*) (nr. 0458/2017); (*) (nr. 0459/2017); Diego Padoan (nr. 0460/2017); Marco Bazzoni (nr. 0461/2017); (*) (nr. 0462/2017); (*) (nr. 0463/2017); (*) (nr. 0464/2017); (*) (nr. 0465/2017); (*) (nr. 0466/2017); (*) (nr. 0467/2017); (*) (nr. 0468/2017); (*) (nr. 0469/2017); (*) (nr. 0470/2017); Gaspare Inglese (n° 0471/2017); (*) (n° 0472/2017); (*) (n° 0473/2017); (*) (nr. 0474/2017); (*) (nr. 0475/2017); (*) (nr. 0476/2017); (*) (nr. 0477/2017); (*) (nr. 0478/2017); (*) (nr. 0479/2017); (*) (nr. 0480/2017); (*) (nr. 0481/2017); (*) (nr. 0482/2017); (*) (nr. 0483/2017); (*) (nr. 0484/2017); (*) (nr. 0485/2017); (*) (nr. 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (nr. 0487/2017); (*) (nr. 0488/2017); Sergio Ianni (nr. 0490/2017); (*) (n° 0491/2017); (*) (n° 0492/2017); (*) (n° 0493/2017); Alessia Margheritini (nr. 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (nr. 0495/2017); Remo Pulcini (n° 0496/2017); (*) (nr. 0497/2017); (*) (nr. 0498/2017); (*) (nr. 0499/2017); (*) (nr. 0500/2017); Jeremy Mesdouze (nr. 0501/2017); Marco Bava (nr. 0502/2017); Marco Bava (nr. 0503/2017); Marco Bava (nr. 0504/2017); Marco Bava (nr. 0505/2017); Marco Bava (nr. 0506/2017); Marco Bava (nr. 0507/2017); Marco Bava (nr. 0508/2017); Natália Blahová (nr. 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (nr. 0510/2017).

De verzoekschriften nr. 0441/2017 en 0489/2017 zijn uit het algemeen register verwijderd aangezien de indiener van de beide verzoekschriften deze na hun registratie heeft ingetrokken.


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 3 juli 2017 t/m 6 juli 2017.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 15.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Juridische mededeling - Privacybeleid