Indeks 
Protokół
PDF 263kWORD 80k
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja humanitarna w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 3.Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego
  
4.2.Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci
  
4.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji
 5.Oświadczenia Przewodniczącego
 6.Skład komisji
 7.Głosowanie
  
7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (głosowanie)
  
7.2.Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego (głosowanie)
  
7.3.Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci (głosowanie)
  
7.4.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji (głosowanie)
  
7.5.Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (głosowanie)
  
7.6.Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się (głosowanie)
  
7.7.Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (głosowanie)
  
7.8.Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)
  
7.9.Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  
11.1.Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w 2017 r.: promowanie roli rodziców w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji dla dzieci
  
11.2.Platformy udostępniania plików wideo a odpowiedzialność redakcyjna
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Składanie dokumentów
 14.Petycje
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Sytuacja humanitarna w Jemenie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2017/2727(RSP))

Debata odbyła się dnia 13 czerwca 2017 r. (pkt 11 protokołu z dnia 13.6.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli i João Pimenta Lopes, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 15.6.2017.


3. Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000047/2017), które skierowali Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica i Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D i Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek i Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE, do Komisji: Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia i Françoise Grossetête rozwinęły pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE, Martina Werner w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Massimiliana Saliniego, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Herbert Reul, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 14.6.2017)


4.1. Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego

Projekty rezolucji B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 i B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz i Željana Zovko przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai i Ivo Vajgl.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Heidi Hautalę, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly i Ana Gomes.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 15.6.2017.


4.2. Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci

Projekty rezolucji B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 i B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică i Amjad Bashir, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot i Marijana Petir.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 15.6.2017.


4.3. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji

Projekty rezolucji B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 i B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat i Jeroen Lenaers przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Csaba Sógor i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 15.6.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.40 i wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


5. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie w sprawie pożaru, który wybuchł w budynku mieszkalnym w Londynie w nocy z wtorku na środę 14 czerwca 2017 r.

Parlament upamiętnił ofiary minutą ciszy.

Przewodniczący złożył oświadczenie w sprawie zniesienia kosztów roamingu w Unii Europejskiej.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bruno Gollnisch i Christian Ehler (wiceprzewodnicząca udzieliła wyjaśnień w związku z wypowiedzią Bruna Gollnischa).


6. Skład komisji

Na wniosek grupy S&D Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja ECON: Renato Soru zamiast Luigiego Morgana


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0266)


7.2. Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 i B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0414/2017

(zastępujący B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 i B8-0420/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev i Julia Pitera, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga i Lola Sánchez Caldentey, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0267)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda z wnioskiem o przełożenie głosowania, Charles Tannock za wnioskiem, i Pavel Telička przeciw wnioskowi.

W GE (przy 272 głosach za, 315 głosach przeciw i 27 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Heidi Hautala przedstawiła poprawkę ustną do ust. 8. Poprawka została przyjęta.


7.3. Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 i B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0419/2017

(zastępujący B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 i B8-0429/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere i Julia Pitera, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0268)

(Projekt rezolucji B8-0427/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


7.4. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 i B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0424/2017

(zastępujący B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 i B8-0431/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev i Julia Pitera, w imieniu grupy PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i David Martin, w imieniu grupy S&D

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0269)


7.5. Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych [2016/2064(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0270)


7.6. Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się [2017/2003(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0271)


7.7. Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego [2016/2276(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawcy: Henna Virkkunen i Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ECR)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0272)


7.8. Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2017/2727(RSP))

Debata odbyła się we wtorek 13 czerwca 2017 r. (pkt 11 protokołu z dnia 13.6.2017).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 15 czerwca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 15.6.2017).

Projekty rezolucji B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 i B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0407/2017

(zastępujący B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 i B8-0413/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete i David McAllister, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0273)


7.9. Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0405/2017 i B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0405/2017

Przyjęto (P8_TA(2017)0274)

(Projekt rezolucji B8-0406/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie José Manuel Fernandes i Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins i Anna Záborská

Sprawozdanie Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson i Anna Záborská

Sprawozdanie Henna Virkkunen i Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi i Seán Kelly

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská i Branislav Škripek.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.00 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

11.1. Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w 2017 r.: promowanie roli rodziców w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji dla dzieci

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000030/2017/rév.1), którą złożyli Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg i Joëlle Bergeron w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w 2017 r.: promowanie roli rodziców w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji dla dzieci (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch rozwinęła pytanie i odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Anna Záborská i Mireille D'Ornano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Platformy udostępniania plików wideo a odpowiedzialność redakcyjna

   Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000035/2017), którą złożyli Curzio Maltese i Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Platformy udostępniania plików wideo a odpowiedzialność redakcyjna (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Maria Grapini i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8 czerwca 2017 r.)

komisja AFCO

- Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (2017/2089(INI))
(opinia: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

komisja AGRI

- Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (2017/2088(INI))
(opinia: ENVI)

komisja DEVE

- Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (2017/2083(INI))
(opinia: AFET, INTA)

komisja ENVI

- Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (2017/2087(INI))
(opinia: ITRE)

komisja FEMM

- Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna (2017/2086(INI))
(opinia: DEVE, AFET)

komisja ITRE

- Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(opinia: ENVI, TRAN, REGI)

komisja TRAN

- Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(opinia: LIBE, IMCO (zaangażowana komisja))

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8 czerwca 2017 r.)

komisja TRAN

- Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(opinia: LIBE, IMCO (zaangażowana komisja))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Zmiana dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL
opinia: ENVI, ITRE, JURI, JURI (art. 39 Regulaminu)

komisja CONT

- Ustanowienie Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE
opinia: CONT, REGI

komisja DEVE

- Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE
opinia: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (art. 104 Regulaminu)


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

EMPL

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

BUDG, ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

EMPL

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

EMPL

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboruopłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowychw Unii(wersja przekształcona) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ITRE, LIBE, JURI (art. 104 Regulaminu)

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

AFET, BUDG, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ITRE, ECON

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania nienawiści i ekstremizmu w internecie (B8-0299/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie podnoszenia świadomości w zakresie celiakii (B8-0378/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie podawania na etykiecie miejsca pochodzenia ryżu (B8-0379/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wykorzystania miskantu do produkcji biopaliw (B8-0380/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

ENVI


14. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 13 czerwca 2017 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (nr 0405/2017); Flavio Miccono (nr 0406/2017); Flavio Miccono (nr 0407/2017); Desislava Filipova (nr 0408/2017); (*) (nr 0409/2017); (*) (nr 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (nr 0411/2017); Fabiano Filippin (nr 0412/2017); (*) (nr 0413/2017); (*) (nr 0414/2017); Leonardo Raznovich (nr 0415/2017); Irina Buchinger (nr 0416/2017); Jonny Anderson (nr 0417/2017); Emilio Nuzzolese (nr 0418/2017); (*) (nr 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (nr 0420/2017); Giuliano Varisco (nr 0421/2017); (*) (nr 0422/2017); (*) (nr 0423/2017); (*) (nr 0424/2017); Ignacio Hernández (nr 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (nr 0426/2017); (*) (nr 0427/2017); (*) (nr 0428/2017); Harald Bolsinger (nr 0429/2017); Nelson Marin (nr 0430/2017); (*) (nr 0431/2017); Maurizio Parodi (nr 0432/2017); Daniel Knorr (nr 0433/2017); (*) (nr 0434/2017); (*) (nr 0435/2017); (*) (nr 0436/2017); (*) (nr 0437/2017); (*) (nr 0438/2017); (*) (nr 0439/2017); (*) (nr 0440/2017); (*) (nr 0442/2017); (*) (nr 0443/2017); Shane Kennedy (nr 0444/2017); Teresa Maza García (nr 0445/2017); (*) (nr 0446/2017); (*) (nr 0447/2017); (*) (nr 0448/2017); (*) (nr 0449/2017); (*) (nr 0450/2017); Martin Jürgens (nr 0451/2017); Hans Baeyens (nr 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (nr 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (nr 0454/2017); (*) (nr 0455/2017); (*) (nr 0456/2017); (*) (nr 0457/2017); (*) (nr 0458/2017); (*) (nr 0459/2017); Diego Padoan (nr 0460/2017); Marco Bazzoni (nr 0461/2017); (*) (nr 0462/2017); (*) (nr 0463/2017); (*) (nr 0464/2017); (*) (nr 0465/2017); (*) (nr 0466/2017); (*) (nr 0467/2017); (*) (nr 0468/2017); (*) (nr 0469/2017); (*) (nr 0470/2017); Gaspare Inglese (nr 0471/2017); (*) (nr 0472/2017); (*) (nr 0473/2017); (*) (nr 0474/2017); (*) (nr 0475/2017); (*) (nr 0476/2017); (*) (nr 0477/2017); (*) (nr 0478/2017); (*) (nr 0479/2017); (*) (nr 0480/2017); (*) (nr 0481/2017); (*) (nr 0482/2017); (*) (nr 0483/2017); (*) (nr 0484/2017); (*) (nr 0485/2017); (*) (nr 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (nr 0487/2017); (*) (nr 0488/2017); Sergio Ianni (nr 0490/2017); (*) (nr 0491/2017); (*) (nr 0492/2017); (*) (nr 0493/2017); Alessia Margheritini (nr 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (nr 0495/2017); Remo Pulcini (nr 0496/2017); (*) (nr 0497/2017); (*) (nr 0498/2017); (*) (nr 0499/2017); (*) (nr 0500/2017); Jeremy Mesdouze (nr 0501/2017); Marco Bava (nr 0502/2017); Marco Bava (nr 0503/2017); Marco Bava (nr 0504/2017); Marco Bava (nr 0505/2017); Marco Bava (nr 0506/2017); Marco Bava (nr 0507/2017); Marco Bava (nr 0508/2017); Natália Blahová (nr 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (nr 0510/2017).

Petycje nr 0441/2017 i 0489/2017 zostały wycofane z rejestru ogólnego w związku z ich wycofaniem przez składającego petycje po ich wpisaniu do rejestru.


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 3 lipca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności