Kazalo 
Zapisnik
PDF 251kWORD 80k
Četrtek, 15. junij 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Humanitarne razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)
 3.Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Primer azerbajdžanskega novinarja Afgana Mukhtarlija
  4.2.Pakistan, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen
  4.3.Razmere na področju človekovih pravic v Indoneziji
 5.Izjave predsedujočega
 6.Sestava odborov
 7.Čas glasovanja
  7.1.Zahteva za odvzem imunitete Marine Le Pen (glasovanje)
  7.2.Primer azerbajdžanskega novinarja Afgana Mukhtarlija (glasovanje)
  7.3.Pakistan, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen (glasovanje)
  7.4.Razmere na področju človekovih pravic v Indoneziji (glasovanje)
  7.5.Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe (glasovanje)
  7.6.Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo (glasovanje)
  7.7.Spletne platforme in enotni digitalni trg (glasovanje)
  7.8.Humanitarne razmere v Jemnu (glasovanje)
  7.9.Statut in financiranje evropskih političnih strank in fundacij (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Večje interpelacije (razprava)
  11.1.Praznovanje mednarodnega dneva družine 2017: spodbujanje vloge staršev pri zaščiti kakovostnega izobraževanja otrok
  11.2.Platforme za izmenjavo videov in uredniška odgovornost
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Predložitev dokumentov
 14.Peticije
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Humanitarne razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Humanitarne razmere v Jemnu (2017/2727(RSP))

Razprava je potekala 13. junija 2017 (točka 11 zapisnika z dne 13.6.2017).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli in João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Sandra Kalniete v imenu skupine PPE o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 15.6.2017.


3. Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000047/2017), ki so ga postavili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica in Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D in Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek in Massimiliano Salini v imenu skupine PPE Komisiji: Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia in Françoise Grossetête sta predstavili vprašanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Massimiliano Salini v imenu skupine PPE, Martina Werner v imenu skupine S&D, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Massimiliano Salini, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Herbert Reul, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 14.6.2017)


4.1. Primer azerbajdžanskega novinarja Afgana Mukhtarlija

predlogi resolucij B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 in B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz in Željana Zovko so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai in Ivo Vajgl.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Maria Grapini, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly in Ana Gomes.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 15.6.2017.


4.2. Pakistan, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen

predlogi resolucij B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 in B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică in Amjad Bashir, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot in Marijana Petir.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 15.6.2017.


4.3. Razmere na področju človekovih pravic v Indoneziji

predlogi resolucij B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 in B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat in Jeroen Lenaers so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Csaba Sógor in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot in Stanislav Polčák.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 15.6.2017.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.40, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


5. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo v zvezi s požarom, ki je v noči s torka na sredo, 14. junija 2017, uničil stanovanjsko zgradbo v Londonu.

Parlament je z minuto tišine počastil spomin na žrtve.

Predsednik je podal izjavo v zvezi z odpravo stroškov gostovanja v Evropski uniji.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorila sta Bruno Gollnisch in Christian Ehler (predsednica je dala pojasnilo v zvezi z izjavo Bruna Gollnischa).


6. Sestava odborov

Na zahtevo skupine S&D je Parlament ratificiral naslednje imenovanje:

odbor ECON : Renato Soru namesto Luigija Morgana


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Zahteva za odvzem imunitete Marine Le Pen (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0266)


7.2. Primer azerbajdžanskega novinarja Afgana Mukhtarlija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 in B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0414/2017

(ki nadomešča B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 in B8-0420/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev in Julia Pitera v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ana Gomes v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0267)

Govori

Cristian Dan Preda, ki je predlagal, naj se glasovanje prenese, Charles Tannock za predlog in Pavel Telička proti.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (272 glasov za, 315 glasov proti, 27 vzdržanih glasov).

Heidi Hautala je podala ustni predlog spremembe k odstavku 8, ki je bil upoštevan.


7.3. Pakistan, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 in B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0419/2017

(ki nadomešča B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 in B8-0429/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere in Julia Pitera v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Neena Gill v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0268)

(Predlog resolucije B8-0427/2017 je brezpredmeten.)


7.4. Razmere na področju človekovih pravic v Indoneziji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 in B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0424/2017

(ki nadomešča B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 in B8-0431/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev in Julia Pitera v imenu skupine PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in David Martin v imenu skupine S&D

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić in Monica Macovei v imenu skupine ECR

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0269)


7.5. Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe [2016/2064(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0270)


7.6. Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo (glasovanje)

Poročilo o Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo [2017/2003(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0271)


7.7. Spletne platforme in enotni digitalni trg (glasovanje)

Poročilo o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu [2016/2276(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Soporočevalca: Henna Virkkunen in Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ECR)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0272)


7.8. Humanitarne razmere v Jemnu (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Humanitarne razmere v Jemnu (2017/2727(RSP))

Razprava je potekala v torek, 13. junija 2017 (točka 11 zapisnika z dne 13.6.2017).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 15. junija 2017 (točka 4 zapisnika z dne 15.6.2017).

predlogi resolucij B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 in B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0407/2017

(ki nadomešča B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 in B8-0413/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete in David McAllister v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0273)


7.9. Statut in financiranje evropskih političnih strank in fundacij (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0405/2017 in B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0405/2017

Sprejeto (P8_TA(2017)0274)

(Predlog resolucije B8-0406/2017 je brezpredmeten.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: José Manuel Fernandes in Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins in Anna Záborská

Poročilo: Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson in Anna Záborská

Poročilo: Henna Virkkunen in Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi in Seán Kelly

Predlog resolucije o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Predlog resolucije o financiranju političnih strank in političnih fundacij na evropski ravni (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská in Branislav Škripek.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Večje interpelacije (razprava)

11.1. Praznovanje mednarodnega dneva družine 2017: spodbujanje vloge staršev pri zaščiti kakovostnega izobraževanja otrok

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000030/2017/rev.1), ki so jo vložili Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg in Joëlle Bergeron v imenu skupine EFDD Komisiji: Praznovanje mednarodnega dneva družine 2017: spodbujanje vloge staršev pri zaščiti kakovostnega izobraževanja otrok (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch je predstavila vprašanje in odgovorila na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Anna Záborská in Mireille D'Ornano.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Maria Grapini in Tibor Szanyi.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Platforme za izmenjavo videov in uredniška odgovornost

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000035/2017), ki sta jo vložila Curzio Maltese in Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Platforme za izmenjavo videov in uredniška odgovornost (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese je predstavil vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Stanislav Polčák v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Maria Grapini in Stanislav Polčák.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. junija 2017)

odbor AFCO

- Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU (2017/2089(INI))
(mnenje: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

odbor AGRI

- Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmetovalce v EU po reformi iz leta 2013 (2017/2088(INI))
(mnenje: ENVI)

odbor DEVE

- Strategija EU-Afrika: spodbujanje razvoja (2017/2083(INI))
(mnenje: AFET, INTA)

odbor ENVI

- Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/EC) (2017/2087(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor FEMM

- Ženske, enakost spolov in podnebna pravičnost (2017/2086(INI))
(mnenje: DEVE, AFET)

odbor ITRE

- Pospeševanje inovativnosti na področju čiste energije (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(mnenje: ENVI, TRAN, REGI)

odbor TRAN

- Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(mnenje: LIBE, IMCO (pridruženi odbor))

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. junija 2017)

odbor TRAN

- Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(mnenje: LIBE, IMCO (pridruženi odbor))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Sprememba Direktive2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: ENVI, ITRE, JURI, JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor CONT

- Ustanovitev Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: CONT, REGI

odbor DEVE

- Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (člen 104 Poslovnika)


13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe(EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

BUDG, ITRE, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ENVI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ITRE, LIBE, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloilfentanil) (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe(ES) št. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ITRE, ECON

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o boju proti sovražnemu govoru in ekstremizmu na internetu (B8-0299/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ozaveščanju o celiakiji (B8-0378/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o označevanju porekla riža (B8-0379/2017)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uporabi prstastega trstikavca za proizvodnjo biogoriv (B8-0380/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ENVI


14. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

13. junija 2017

(*) Ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (št. 0405/2017); Flavio Miccono (št. 0406/2017); Flavio Miccono (št. 0407/2017); Desislava Filipova (št. 0408/2017); (*) (št. 0409/2017); (*) (št. 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (št. 0411/2017); Fabiano Filippin (št. 0412/2017); (*) (št. 0413/2017); (*) (št. 0414/2017); Leonardo Raznovich (št. 0415/2017); Irina Buchinger (št. 0416/2017); Jonny Anderson (št. 0417/2017); Emilio Nuzzolese (št. 0418/2017); (*) (št. 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (št. 0420/2017); Giuliano Varisco (št. 0421/2017); (*) (št. 0422/2017); (*) (št. 0423/2017); (*) (št. 0424/2017); Ignacio Hernández (št. 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (št. 0426/2017); (*) (št. 0427/2017); (*) (št. 0428/2017); Harald Bolsinger (št. 0429/2017); Nelson Marin (št. 0430/2017); (*) (št. 0431/2017); Maurizio Parodi (št. 0432/2017); Daniel Knorr (št. 0433/2017); (*) (št. 0434/2017); (*) (št. 0435/2017); (*) (št. 0436/2017); (*) (št. 0437/2017); (*) (št. 0438/2017); (*) (št. 0439/2017); (*) (št. 0440/2017); (*) (št. 0442/2017); (*) (št. 0443/2017); Shane Kennedy (št. 0444/2017); Teresa Maza García (št. 0445/2017); (*) (št. 0446/2017); (*) (št. 0447/2017); (*) (št. 0448/2017); (*) (št. 0449/2017); (*) (št. 0450/2017); Martin Jürgens (št. 0451/2017); Hans Baeyens (št. 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (št. 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (št. 0454/2017); (*) (št. 0455/2017); (*) (št. 0456/2017); (*) (št. 0457/2017); (*) (št. 0458/2017); (*) (št. 0459/2017); Diego Padoan (št. 0460/2017); Marco Bazzoni (št. 0461/2017); (*) (št. 0462/2017); (*) (št. 0463/2017); (*) (št. 0464/2017); (*) (št. 0465/2017); (*) (št. 0466/2017); (*) (št. 0467/2017); (*) (št. 0468/2017); (*) (št. 0469/2017); (*) (št. 0470/2017); Gaspare Inglese (št. 0471/2017); (*) (št. 0472/2017); (*) (št. 0473/2017); (*) (št. 0474/2017); (*) (št. 0475/2017); (*) (št. 0476/2017); (*) (št. 0477/2017); (*) (št. 0478/2017); (*) (št. 0479/2017); (*) (št. 0480/2017); (*) (št. 0481/2017); (*) (št. 0482/2017); (*) (št. 0483/2017); (*) (št. 0484/2017); (*) (št. 0485/2017); (*) (št. 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (št. 0487/2017); (*) (št. 0488/2017); Sergio Ianni (št. 0490/2017); (*) (št. 0491/2017); (*) (št. 0492/2017); (*) (št. 0493/2017); Alessia Margheritini (št. 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (št. 0495/2017); Remo Pulcini (št. 0496/2017); (*) (št. 0497/2017); (*) (št. 0498/2017); (*) (št. 0499/2017); (*) (št. 0500/2017); Jeremy Mesdouze (št. 0501/2017); Marco Bava (št. 0502/2017); Marco Bava (št. 0503/2017); Marco Bava (št. 0504/2017); Marco Bava (št. 0505/2017); Marco Bava (št. 0506/2017); Marco Bava (št. 0507/2017); Marco Bava (št. 0508/2017); Natália Blahová (št. 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (št. 0510/2017).

Peticiji št. 0441/2017 in 0489/2017 sta bili umaknjeni iz registra, ker sta ju vlagatelja umaknila, potem ko sta že bili zabeleženi.


15. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 3. julija 2017 do 6. julija 2017.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov