Index 
Protokoll
PDF 253kWORD 78k
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den humanitära situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli
  
4.2.Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet
  
4.3.Människorättssituationen i Indonesien
 5.Uttalanden av talmannen
 6.Utskottens sammansättning
 7.Omröstning
  
7.1.Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (omröstning)
  
7.2.Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli (omröstning)
  
7.3.Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (omröstning)
  
7.4.Människorättssituationen i Indonesien (omröstning)
  
7.5.Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (omröstning)
  
7.6.Europeisk agenda för delningsekonomin (omröstning)
  
7.7.Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (omröstning)
  
7.8.Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)
  
7.9.Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Större interpellationer (debatt)
  
11.1.Firandet av Internationella familjedagen 2017: främjande av föräldrarnas roll för att värna om en god utbildning för sina barn
  
11.2.Videodelningsplattformar och redaktionellt ansvar
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Inkomna dokument
 14.Framställningar
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Den humanitära situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))

Debatten hade hållits den 13 juni 2017 (punkt 11 i protokollet av den 13.6.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli och João Pimenta Lopes, för GUE/NGL-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Sandra Kalniete, för PPE-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 15.6.2017.


3. Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2017) från Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica och Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen och Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek och Massimiliano Salini för PPE-gruppen, till kommissionen: Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia och Françoise Grossetête utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Martina Werner för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Massimiliano Salini, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 14.6.2017.)


4.1. Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli

Resolutionsförslag B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 och B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz och Željana Zovko redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai och Ivo Vajgl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Grapini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly och Ana Gomes.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 15.6.2017.


4.2. Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet

Resolutionsförslag B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 och B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică och Amjad Bashir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot och Marijana Petir.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 15.6.2017.


4.3. Människorättssituationen i Indonesien

Resolutionsförslag B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 och B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat och Jeroen Lenaers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Csaba Sógor och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot och Stanislav Polčák.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 15.6.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40 och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


5. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om branden som hade ödelagt ett höghus med lägenheter i London natten till onsdag den 14 juni 2017.

Parlementet höll en tyst minut för att hedra offrens minne.

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av avskaffandet av roamingavgifter i EU.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch och Christian Ehler (talmannen besvarade Bruno Gollnischs inlägg).


6. Utskottens sammansättning

På S&D-gruppens begäran godkände parlamentet följande utnämning:

ECON-utskottet : Renato Soru i stället för Luigi Morgano


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet [2017/2021(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0266)


7.2. Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 och B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0414/2017

(ersätter B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 och B8-0420/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev och Julia Pitera, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga och Lola Sánchez Caldentey, för GUE/NGL-gruppen;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0267)

Inlägg:

Cristian Dan Preda, som föreslog att omröstningen skulle skjutas upp, Charles Tannock, som uttalade sig för denna begäran, och Pavel Telička, som uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (272 röster för, 315 röster emot, 27 nedlagda röster).

Heidi Hautala lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


7.3. Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 och B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0419/2017

(ersätter B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 och B8-0429/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere och Julia Pitera, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0268)

(Resolutionsförslag B8-0427/2017 bortföll.)


7.4. Människorättssituationen i Indonesien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 och B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0424/2017

(ersätter B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 och B8-0431/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev och Julia Pitera, för PPE-gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić och Monica Macovei, för ECR-gruppen

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0269)


7.5. Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar [2016/2064(INI)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0270)


7.6. Europeisk agenda för delningsekonomin (omröstning)

Betänkande om en europeisk agenda för delningsekonomin [2017/2003(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0271)


7.7. Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (omröstning)

Betänkande om onlineplattformar och den digitala inre marknaden [2016/2276(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Henna Virkkunen och Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ECR-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0272)


7.8. Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))

Debatten hade ägt rum dentisdagen den 13 juni 2017 (punkt 11 i protokollet av den 13.6.2017).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 15 juni 2017 (punkt 4 i protokollet av den 15.6.2017).

Resolutionsförslag B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 och B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0407/2017

(ersätter B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 och B8-0413/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete och David McAllister, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Arne Gericke och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0273)


7.9. Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0405/2017 och B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0405/2017

Antogs (P8_TA(2017)0274)

(Resolutionsförslag B8-0406/2017 bortföll.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande José Manuel Fernandes och Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins och Anna Záborská

Betänkande Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson och Anna Záborská

Betänkande Henna Virkkunen och Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi och Seán Kelly

Resolutionsförslag om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Resolutionsförslag om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská och Branislav Škripek.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Större interpellationer (debatt)

11.1. Firandet av Internationella familjedagen 2017: främjande av föräldrarnas roll för att värna om en god utbildning för sina barn

   Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000030/2017/rév.1) från Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg och Joëlle Bergeron för EFDD-gruppen, till kommissionen: Firande av Internationella familjedagen 2017: främjande av föräldrarnas roll för att värna om en god utbildning för sina barn (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch utvecklade frågan och svarade också på en fråga (”blått kort”) från Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Anna Záborská och Mireille D'Ornano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini och Tibor Szanyi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Videodelningsplattformar och redaktionellt ansvar

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000035/2017) från Curzio Maltese och Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Videodelningsplattformar och redaktionellt ansvar (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Maria Grapini och Stanislav Polčák.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 juni 2017)

AFCO-utskottet

- Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (2017/2089(INI))
(rådgivande utskott: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI-utskottet

- Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (2017/2088(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

DEVE-utskottet

- EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (2017/2083(INI))
(rådgivande utskott: AFET, INTA)

ENVI-utskottet

- Genomförandet av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) (2017/2087(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

FEMM-utskottet

- Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (2017/2086(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET)

ITRE-utskottet

- Att påskynda innovationen för ren energi (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN-utskottet

- Rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(rådgivande utskott: LIBE, IMCO (associerat utskott))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 juni 2017)

TRAN-utskottet
- Rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(rådgivande utskott: LIBE, IMCO (associerat utskott))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: ENVI, ITRE, JURI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

CONT-utskottet

- Bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: CONT, REGI

DEVE-utskottet

- Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) (Text av betydelse för EES) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ITRE, LIBE, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ITRE, ECON

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om kampen mot hat och extremism på nätet (B8-0299/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om informationskampanjer om celiaki (B8-0378/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ursprungsmärkning av ris (B8-0379/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om användning av miskantus för framställning av biodrivmedel (B8-0380/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI


14. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 13 juni 2017

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (n° 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (n° 0405/2017); Flavio Miccono (n° 0406/2017); Flavio Miccono (n° 0407/2017); Desislava Filipova (n° 0408/2017); (*) (n° 0409/2017); (*) (n° 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (n° 0411/2017); Fabiano Filippin (n° 0412/2017); (*) (n° 0413/2017); (*) (n° 0414/2017); Leonardo Raznovich (n° 0415/2017); Irina Buchinger (n° 0416/2017); Jonny Anderson (n° 0417/2017); Emilio Nuzzolese (n° 0418/2017); (*) (n° 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (n° 0420/2017); Giuliano Varisco (n° 0421/2017); (*) (n° 0422/2017); (*) (n° 0423/2017); (*) (n° 0424/2017); Ignacio Hernández (n° 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (n° 0426/2017); (*) (n° 0427/2017); (*) (n° 0428/2017); Harald Bolsinger (n° 0429/2017); Nelson Marin (n° 0430/2017); (*) (n° 0431/2017); Maurizio Parodi (n° 0432/2017); Daniel Knorr (n° 0433/2017); (*) (n° 0434/2017); (*) (n° 0435/2017); (*) (n° 0436/2017); (*) (n° 0437/2017); (*) (n° 0438/2017); (*) (n° 0439/2017); (*) (n° 0440/2017); (*) (n° 0442/2017); (*) (n° 0443/2017); Shane Kennedy (n° 0444/2017); Teresa Maza García (n° 0445/2017); (*) (n° 0446/2017); (*) (n° 0447/2017); (*) (n° 0448/2017); (*) (n° 0449/2017); (*) (n° 0450/2017); Martin Jürgens (n° 0451/2017); Hans Baeyens (n° 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (n° 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (n° 0454/2017); (*) (n° 0455/2017); (*) (n° 0456/2017); (*) (n° 0457/2017); (*) (n° 0458/2017); (*) (n° 0459/2017); Diego Padoan (n° 0460/2017); Marco Bazzoni (n° 0461/2017); (*) (n° 0462/2017); (*) (n° 0463/2017); (*) (n° 0464/2017); (*) (n° 0465/2017); (*) (n° 0466/2017); (*) (n° 0467/2017); (*) (n° 0468/2017); (*) (n° 0469/2017); (*) (n° 0470/2017); Gaspare Inglese (n° 0471/2017); (*) (n° 0472/2017); (*) (n° 0473/2017); (*) (n° 0474/2017); (*) (n° 0475/2017); (*) (n° 0476/2017); (*) (n° 0477/2017); (*) (n° 0478/2017); (*) (n° 0479/2017); (*) (n° 0480/2017); (*) (n° 0481/2017); (*) (n° 0482/2017); (*) (n° 0483/2017); (*) (n° 0484/2017); (*) (n° 0485/2017); (*) (n° 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (n° 0487/2017); (*) (n° 0488/2017); Sergio Ianni (n° 0490/2017); (*) (n° 0491/2017); (*) (n° 0492/2017); (*) (n° 0493/2017); Alessia Margheritini (n° 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (n° 0495/2017); Remo Pulcini (n° 0496/2017); (*) (n° 0497/2017); (*) (n° 0498/2017); (*) (n° 0499/2017); (*) (n° 0500/2017); Jeremy Mesdouze (n° 0501/2017); Marco Bava (n° 0502/2017); Marco Bava (n° 0503/2017); Marco Bava (n° 0504/2017); Marco Bava (n° 0505/2017); Marco Bava (n° 0506/2017); Marco Bava (n° 0507/2017); Marco Bava (n° 0508/2017); Natália Blahová (n° 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (n° 0510/2017).

Framställningarna 0441/2017 och 0489/2017 hade dragits tillbaka av framställaren efter det att de redan registrerats.


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 3 juli 20176 juli 2017.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy