Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, ECR, Verts/ALE και PPE, ECR, Verts/ALE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή ECON: Anne Sander αντί Alain Lamassoure

επιτροπή EMPL: η Anne Sander δεν είναι πια μέλος.

επιτροπή AFCO: Alain Lamassoure αντί Constance Le Grip

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Daniel Dalton αντί Anneleen Van Bossuyt

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Jakop Dalunde αντί Eva Joly

επιτροπή BUDG: André Elissen

επιτροπή FEMM: André Elissen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν: André Elissen

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου