Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 юли 2017 г. - Страсбург

9. Преговори преди провеждането на първо четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисията LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Докладчик: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- комисията LIBE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Докладчик: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- комисията REGI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Докладчик: Искра Михайлова (A8-0231/2017)

- комисията INTA, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Докладчик: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- комисиите EMPL и CULT, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Докладчици: Светослав Христов Малинов и Thomas Mann (A8-0244/2017)

- комисията EMPL, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до полунощ утре, вторник, 4 юли 2017 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Правна информация - Политика за поверителност