Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. července 2017 - Štrasburk

9. Jednání před prvním čtením v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- výbor REGI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- výbor INTA na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Zpravodaj: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- výbory EMPL a CULT na základě zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Zpravodajové: Svetoslav Hristov Malinov a Thomas Mann (A8-0244/2017)

- výbor EMPL na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci zítra, v úterý 4. července 2017, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí