Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. liepos 3 d. - Strasbūras

9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (DTT 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- LIBE komitetas, remdamas pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- LIBE komitetas remdamas pranešimu dėl Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- REGI komitetas, remdamas pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- INTA komitetas, remdamas pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 1037/2016 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- EMPL ir CULT komitetai, remdamiesi pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros sistemos siekiant teikti geresnes paslaugas įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Pranešėjai: Svetoslav Hristov Malinov ir Thomas Mann (A8-0244/2017)

- EMPL komitetas, remdamas pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) gali iki rytojaus, 2017 m. liepos 4 d., antradienio vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Teisinė informacija - Privatumo politika