Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 3. jūlijs - Strasbūra

9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs ir paziņojis par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko veic grozījumus Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Referente: Tanja Fajon (A8-0245/2017);

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Referents: Claude Moraes (A8-0240/2017);

- REGI komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Referente: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017);

- INTA komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Referents: Salvatore Cicu (A8-0236/2017);

- EMPL un CULT komitejas – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu 2241/2004/EK (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Referenti: Svetoslav Hristov Malinov un Thomas Mann (A8-0244/2017);

- EMPL komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Referents: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2017. gada 4. jūlija, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām, ja šajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika