Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg

9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Rapporteur: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Commissie REGI, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- Commissie INTA, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Commissies EMPL en CULT, op basis van het verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Rapporteurs: Svetoslav Hristov Malinov en Thomas Mann (A8-0244/2017)

- Commissie EMPL, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen (dinsdag 4 juli 2017) middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Juridische mededeling - Privacybeleid