Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 юли 2017 г. - Страсбург

10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- препоръката на комисията JURI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 юни 2017 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- препоръката на комисията JURI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 юни 2017 г., заменящ Приложения I, II, III и IV от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръките, те се считат за приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

Двете препоръки са на разположение на сайта на Европейския парламент по време на настоящата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност