Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 юли 2017 г. - Страсбург

11. Тълкувания на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 5, параграф 5 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

"По отношение на достъпа до поверителна информация се прилагат правилата, установени в междуинституционалните споразумения, сключени от Парламента относно обработката на поверителна информация и вътрешните правила за тяхното прилагане, приети от компетентните органи на Парламента.

_____________

Междуинституционално споразумение от 20 ноември 2002 г. между Европейския парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана (ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр.1).

Рамково споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр.47).

Междуинституционално споразумение от 12 март 2014 г. между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (OВ C 95, 1.4.2014 г., стр. 1).

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2002 г. относно прилагането на междуинституционалното споразумение относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана (OВ C 298, 30.11.2002 г., стр.4).

Решение на Бюрото от 15 април 2013 г. относно правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент (OВ C 96, 1.4.2014 г., стр. 1)."

При липсата на възражения относно това тълкуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, съгласно член 226, параграф 4 от Правилника за дейността в 24-часов срок от оповестяването му, тълкуването се счита за прието. В противен случай то ще бъде подложено на гласуване в Парламента.

°
° ° °

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 210а от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

"Настоящият член се прилага, доколкото приложимата правна рамка относно обработката на поверителна информация предвижда възможността да се ползва поверителна информация за справка по време на заседания при закрити врати извън обезопасените съоръжения."

При липсата на възражения относно това тълкуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, съгласно член 226, параграф 4 от Правилника за дейността в 24-часов срок от оповестяването му, тълкуването се счита за прието. В противен случай то ще бъде подложено на гласуване в Парламента.

Правна информация - Политика за поверителност