Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. července 2017 - Štrasburk

11. Výklady jednacího řádu

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu čl. 5 odst. 5 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

„Přístup k důvěrným informacím podléhá pravidlům stanoveným v interinstitucionálních dohodách týkajích se nakládání s důvěrnými informacemi uzavřených Parlamentem1a a vnitřních pravidel pro jejich provádění přijatých příslušnými orgány Parlamentu1b.

__________________

1a   Interinstitucionální dohoda ze dne 20. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem a Radou o přístupu Evropského parlamentu k citlivým informacím Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky (Úř. věst. C 298, 30.11.2002, s. 1).

Rámcová dohoda ze dne 20. října 2010 o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47).

Interinstitucionální dohoda ze dne 12. března 2014 mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a o jeho nakládání s nimi (Úř. věst. C 95, 1.4.2014, s. 1).

1b   Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2002 o uplatňování interinstitucionální dohody o přístupu Parlamentu k citlivým skutečnostem Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky (Úř. věst. C 298, 30.11.2002, s. 4).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2013 týkající se pravidel pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Evropského parlamentu (Úř. věst. C 96, 1.4.2014, s. 1).

Pokud tento výklad nezpochybní politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu do 24 hodin po jeho oznámení, bude se považovat za přijatý. V opačném případě o něm Parlament bude hlasovat.

°
° ° °

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu článku 210a jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

Toto pravidlo se uplatní v rozsahu, v jakém uplatňovaný právní rámec týkající se nakládání s důvěrnými informacemi stanoví možnost jejich zpřístupnění na neveřejné schůzi mimo zabezpečené prostory.

Pokud tento výklad nezpochybní politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu do 24 hodin po jeho oznámení, bude se považovat za přijatý. V opačném případě o něm Parlament bude hlasovat.

Právní upozornění - Ochrana soukromí