Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 3. juli 2017 - Strasbourg

11. Fortolkning af forretningsordenen

I overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen underrettede formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 5, stk. 5, i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Adgang til fortrolige oplysninger er underlagt de regler, der er fastsat i interinstitutionelle aftaler indgået af Parlamentet vedrørende behandlingen af fortrolige oplysninger1a, og de interne regler for deres gennemførelse, der er vedtaget af Parlamentets kompetente organer1b.

__________________

1a   Interinstitutionel aftale af 20. november 2002 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om Europa-Parlamentets adgang til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område (EUT C 298 af 30.11.2002, s. 1).

   Rammeaftale af 20. oktober 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47).

   Interinstitutionel aftale af 12. marts 2014 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets klassificerede informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (EUT C 95 af 1.4.2014, s. 1).

1b   Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2002 om gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om Europa-Parlamentets adgang til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område (EUT C 298 af 30.11.2002, s. 4).

   Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 15. april 2013 vedrørende regler om Europa-Parlamentets behandling af fortrolige oplysninger (EUT C 96 af 1.4.2014, s. 1)."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, jf. artikel 226, stk. 4, i forretningsordenen, inden for en periode på 24 timer efter offentliggørelsen. I så fald forelægges den Parlamentet.

°
° ° °

I overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen underrettede formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 210a i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Denne artikel finder anvendelse i det omfang, de gældende retlige rammer vedrørende behandling af fortrolige oplysninger giver mulighed for at konsultere de fortrolige oplysninger i et møde for lukkede døre uden for sikrede faciliteter."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, jf. artikel 226, stk. 4, i forretningsordenen, inden for en periode på 24 timer efter offentliggørelsen. I så fald forelægges den Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik