Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 3. juuli 2017 - Strasbourg

11. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 5 lõike 5 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

„Konfidentsiaalse teabega tutvumisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi sõlmitud institutsioonidevaheliste lepingute sätteid, mis reguleerivad konfidentsiaalse teabe käsitlemist1a, ning nende rakendamiseks Euroopa Parlamendi pädevate organite vastu võetud sise-eeskirja1b.

__________________

1a   Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel 20. novembril 2002. aastal sõlmitud institutsioonidevaheline kokkulepe, mis käsitleb Euroopa Parlamendi juurdepääsu nõukogu tundlikule teabele julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas (ELT C 298, 30.11.2002, lk 1).

   Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelisi suhteid käsitlev 20. oktoobri 2010. aasta raamkokkulepe (ELT L 304, 20.11.2010, lk 47).

   12. märtsi 2014. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, mis käsitleb nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamist Euroopa Parlamendile ja selle töötlemist Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda (ELT C 95, 1.4.2014, lk 1).

1b   Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2002. aasta otsus institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamise kohta, mis reguleerib Euroopa Parlamendi juurdepääsu nõukogu tundliku sisuga teabele julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas (ELT C 298, 30.11.2002, lk 4).

   Euroopa Parlamendi juhatuse 15. aprilli 2013. aasta otsus konfidentsiaalse teabe käsitlemist Euroopa Parlamendis reguleeriva eeskirja kohta (ELT C 96, 1.4.2014, lk 1).“

Kui ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole kodukorra artikli 226 lõike 4 kohaselt tõlgendust 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest vaidlustanud, loetakse see vastuvõetuks. Vaidlustamise korral pannakse tõlgendus parlamendis hääletusele.

°
° ° °

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 210a järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

„Käesolev säte kohaldub niivõrd, kuivõrd konfidentsiaalse teabe käsitlemist reguleerivad õigusnormid näevad ette konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu kinnisel koosolekul väljaspool eraldi turvaala.“

Kui ükski fraktsioon ega kodukorra artikli 226 lõikes 4 kindlaks määratud arv parlamendiliikmeid tõlgenduse kohta 24 tunni jooksul pärast selle teatavakstegemist vastuväiteid ei esita, loetakse see vastuvõetuks. Vastuväidete esitamise korral pannakse tõlgendus parlamendis hääletusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika