Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 3. jūlijs - Strasbūra

11. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 5. panta 5. punkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

“Piekļuve konfidenciālai informācijai ir saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti starptautiskos nolīgumos, ko Parlaments noslēdzis attiecībā uz rīcību ar konfidenciālu informāciju1a, un ir saskaņā ar Parlamenta kompetento struktūru pieņemtajiem iekšējiem noteikumiem1b.

__________________

1a   Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 20. novembra Iestāžu nolīgums par Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā (OV C 298, 30.11.2002., 1. lpp.).

   2010. gada 20. oktobra Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām (OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.).

   2014. gada 12. marta Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kā Eiropas Parlamentam nosūta un kā tas apstrādā Padomes rīcībā esošu klasificētu informāciju par jautājumiem, kas nav kopējās ārpolitikas un drošības politikas darbības jomā (OV C 95, 1.4.2014., 1. lpp.)

1b   Eiropas Parlamenta 2002. gada 23. oktobra lēmums par iestāžu nolīguma īstenošanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā (OV C 298, 30.11.2002., 4. lpp.).

   Prezidija 2013. gada 15. aprīļa lēmums attiecībā uz noteikumiem par rīcību ar konfidenciālu informāciju Eiropas Parlamentā (OV C 96, 1.4.2014., 1. lpp.).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu 24 stundu laikā pēc šī komentāra paziņošanas nebūs iebilduši pret to, šo komentāru uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.

°
° ° °

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 201.a panta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

“Šis pants attiecas tiktāl, ciktāl piemērojamais tiesiskā regulējuma ietvars attiecībā uz rīcību ar konfidenciālu informāciju paredz iespēju iepazīties ar konfidenciālu informāciju sanāksmē aiz slēgtām durvīm, kas notiek ārpus drošajām telpām.”

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu 24 stundu laikā pēc šī komentāra paziņošanas nebūs iebilduši pret to, šo komentāru uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika