Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg

11. Interpretaties van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 5, lid 5, van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

"Voor de toegang tot vertrouwelijke informatie gelden de in de door het Parlement gesloten interinstitutionele akkoorden neergelegde regels inzake de behandeling van vertrouwelijke informatie1bis en de door de bevoegde organen van het Parlement vastgestelde interne regels voor de tenuitvoerlegging ervan1ter.

__________________

1bis   Interinstitutioneel Akkoord van 20 november 2002 tussen het Europees Parlement en de Raad over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (PB C 298 van 30.11.2002, blz. 1).

   Kaderakkoord van 20 oktober 2010 over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47).

   Interinstitutioneel Akkoord van 12 maart 2014 tussen het Europees Parlement en de Raad over het doorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (PB C 95 van 1.4.2014, blz. 1).

1ter   Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2002 inzake de tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (PB C 298 van 30.11.2002, blz. 4).

   Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 15 april 2013 inzake de regels betreffende de behandeling van vertrouwelijke informatie door het Europees Parlement (PB C 96 van 1.4.2014, blz. 1)."

Indien deze interpretatie niet binnen 24 uur na de bekendmaking ervan door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 226, lid 4, van het Reglement, wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.

°
° ° °

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 210 bis van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

"Dit artikel is van toepassing voor zover het relevante wettelijk kader inzake de behandeling van vertrouwelijke informatie de mogelijkheid biedt om de vertrouwelijke informatie te raadplegen tijdens een vergadering achter gesloten deuren buiten de beveiligde ruimten."

Indien deze interpretatie niet binnen 24 uur na de bekendmaking ervan door een fractie of leden die ten minste een lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 226, lid 4, van het Reglement, wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.

Juridische mededeling - Privacybeleid