Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - Strasburg

11. Wykładnie Regulaminu

Zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 5 ust. 5 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

„Dostęp do informacji poufnych podlega zasadom określonym w porozumieniach międzyinstytucjonalnych zawartych przez Parlament w odniesieniu do postępowania z informacjami poufnymi1a i do wewnętrznych przepisów wykonujących te porozumienia, przyjętych przez właściwe organy Parlamentu1b.

__________________

1bis   Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 listopada 2002 r. między Parlamentem Europejskim i Radą dotyczące dostępu Parlamentu Europejskiego do posiadanych przez Radę informacji sensytywnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony (Dz.U. C 298 z 30.11.2002, s. 1).

   Porozumienie ramowe z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47).

   Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 12 marca 2014 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (Dz.U. C 95 z 1.4.2014, s. 1).

1ter   Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2002 r. w sprawie wykonania porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim i Radą dotyczące dostępu Parlamentu Europejskiego do posiadanych przez Radę informacji sensytywnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony (Dz.U. C 298 z 30.11.2002, s. 4).

   Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. dotycząca przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim (Dz.U. C 96 z 1.4.2014, s. 1)."

Jeżeli grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie osiągającej co najmniej niski próg nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, w terminie 24 godzin od jej ogłoszenia, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

°
° ° °

Przewodniczący poinformował Parlament zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu o następującej wykładni art. 210a Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

„Niniejszy artykuł ma zastosowanie do zakresu, w jakim mające zastosowanie ramy prawne odnoszące się do postępowania z informacjami poufnymi przewidują możliwość zapoznawania się z informacjami poufnymi podczas posiedzeń przy drzwiach zamkniętych odbywających się poza zabezpieczonymi pomieszczeniami."

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin po ogłoszeniu tej wykładni żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, nie wyrażą sprzeciwu wobec tej wykładni, uzna się ją za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie poddana pod głosowanie.

Jeżeli grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie osiągającej co najmniej niski próg nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, w terminie 24 godzin od jej ogłoszenia, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności