Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. júla 2017 - Štrasburg

11. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 5 ods. 5 rokovacieho poriadku:

„Prístup k dôverným informáciám podlieha pravidlám stanoveným v medziinštitucionálnych dohodách uzavretých Európskym parlamentom týkajúcich sa zaobchádzania s dôvernými informáciami1a a vnútorným pravidlám ich vykonávania, ktoré prijali príslušné orgány Európskeho parlamentu1b.

__________________

1a   Medziinštitucionálna dohoda z 20. novembra 2002 uzavretá medzi Európskym parlamentom a Radou o prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky (Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 1).

   Rámcová dohoda z 20. októbra 2010 o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47).

   Medziinštitucionálna dohoda z 12. marca 2014 medzi Európskym parlamentom a Radou o postupovaní utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ C 95, 1.4.2014, s. 1).

1b   Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2002 o vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody upravujúcej prístup Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky (Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 4).

   Rozhodnutie Predsedníctva z 15. apríla 2013 o pravidlách zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ C 96, 1.4.2014, s. 1).

Ak tento výklad nie je do 24 hodín od jeho oznámenia spochybnený politickou skupinou alebo poslancami, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku, považuje sa za prijatý. V opačnom prípade sa predloží Parlamentu na hlasovanie.

°
° ° °

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 210a rokovacieho poriadku:

„Tento článok sa uplatňuje v rozsahu, v ktorom platný právny rámec týkajúci sa zaobchádzania s dôvernými informáciami stanovuje možnosť sprístupniť dôverné informácie na schôdzi za zatvorenými dverami mimo zabezpečených zariadení. “

Ak tento výklad nie je do 24 hodín od jeho oznámenia spochybnený politickou skupinou alebo poslancami, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku, považuje sa za prijatý. V opačnom prípade sa predloží Parlamentu na hlasovanie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia