Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 юли 2017 г. - Страсбург

12. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише тази седмица следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Решение на Европейския парламент на Съвета относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 за определяне на единен формат за визи (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност