Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg

12. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede deze week tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het bieden van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform visummodel (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Juridische mededeling - Privacybeleid