Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017: Boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bni-verordening") en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr.1287/2003 van de Raad (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland - EGF/2017/002 FI/Microsoft2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, wat betreft de bepalingen inzake belastingen op voertuigen (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over particuliere beveiligingsondernemingen (2016/2238(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Verslag over de werking van franchising in de detailhandel (2016/2244(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake verjaringstermijnen bij verkeersongevallen (2015/2087(INL)) - Commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de EU (2015/2084(INL)) - Commissie JURI - Rapporteur: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Verslag over Europese normen – Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (2016/2274(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Verslag over een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (2016/2272(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2017/2041(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Verslag over een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - Commissie AFET - Commissie CULT - Rapporteur: Elmar Brok - Rapporteur: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Verslag over de rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (2016/2035(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Verslag over de bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdrijven, en misdrijven tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (2016/2239(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Verslag over arbeidsomstandigheden en onzeker werk (2016/2221(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de Europese Unie (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Verslag over de bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: uitvoering van artikel 349 VWEU (2016/2250(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - Commissie ECON - Commissie JURI - Rapporteur: Hugues Bayet - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: Boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (2017/2036(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2016 over Turkije (2016/2308(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Verslag Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (2017/2005(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Verslag over Europese duurzaamheidsmaatregelen (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - Ccommissie ENVI - Rapporteur: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding namens de Europese Unie van de wijziging van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje – EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2018 (2017/2043(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - Commissie CONT - Commissie LIBE - Rapporteur: Ingeborg Gräßle - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid