Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

15. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση έχουν κατατεθεί (άρθρο 130 β του Κανονισμού):

— (O-000029/2017) που κατέθεσαν οι Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen και Ivan Štefanec, προς την Επιτροπή: Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) που κατέθεσε η Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Στρατός της ΕΕ (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου