Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2576(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

20. HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000045/2017) που κατέθεσαν οι Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Οι επιδημίες HIV/AIDS, φυματίωσης και ηπατίτιδας C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Η Kateřina Konečná αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Karin Kadenbach, Νότης Μαριάς, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Λάμπρος Φουντούλης, Annie Schreijer-Pierik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Νικόλαος Χουντής, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli και Paloma López Bermejo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Ελευθέριος Συναδινός, Maria Grapini και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας C από την ΕΕ (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου