Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 3 юли 2017 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Проверка на пълномощията
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Искане за защита на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди провеждането на първо четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Тълкувания на Правилника за дейността
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 13.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 14.Внесени документи
 15.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Ред на работа
 18.Макрофинансова помощ за Молдова ***I (разискване)
 19.Европейски стандарти за 21-ви век (разискване)
 20.Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (разискване)
 21.По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата (кратко представяне)
 22.Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (кратко представяне)
 23.Състав на комисиите и делегациите
 24.Частни охранителни дружества (кратко представяне)
 25.Условия на труд и несигурна заетост (кратко представяне)
 26.Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации (кратко представяне)
 27.Ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (кратко представяне)
 28.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (181 kb) Списък на присъствалите (59 kb) Поименни гласувания (22 kb) 
 
Протокол (84 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Поименни гласувания (25 kb) 
 
Протокол (273 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Поименни гласувания (411 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност